ภาพและกิจกรรมผู้บริหาร

ศพช.นครศรีธรรมราช > วันที่ 26 มีนาคม 2562 ายชัยวุฒิ ครุฑมาศ ผอ.ศพช.นศ มอบหมายให้ ว่าที่ร.ต. สมโชค จักร์หรัด นักทรัพยากรบุคคลชำนาญการ นางสาวรัศม์ณิศชาช์ ศรีสุขใส นักทรัพยากรบุคคลชำนาญการ และนางสาวสทรรยรัศมิ์ เมืองนิล เจ้าหน้าที่โสตทัศนศึกษาชำนาญงาน ร่วมกับ นางสาวโสภาพร วิศิษฏ์พงศ์ นักทรัพยากรบุคคลชำนาญการ จากกลุ่มงานจัดการความรู้ สถาบันการพัฒนาชุมชน ลงพื้นที่จัดเก็บข้อมูลเชิงคุณภาพ โครงการศึกษาปัจจัยที่มีผลกระทบต่อความสำเร็จการขับเคลื่อนสัมมาชีพ โดยใช้แบบสัมภาษณ์เชิงลึก กลุ่มเป้าหมายได้แก่ ทีมสนับสนุนการขับเคลื่อนสัมมาชีพชุมชน วิทยากรสัมมาชีพที่ผ่านการอบรมจาก ศพช. และ ผู้ใหญ่บ้าน หมู่ 8 ต.ปริก อ.ทุ่งใหญ่ จ.นครศรีธรรมราช ภาพ:สทรรยรัศมิ์ ข่าว:รัศม์ณิศชาช

นายชัยวุฒิ ครุฑมาศ

ผู้อำนวยการศูนย์ศึกษาและพัฒนาชุมชนนครศรีธรรมราชกรมการพัฒนาชุมชน

ศูนย์ศึกษาและพัฒนาชุมชนนครศรีธรรมราช

กรมการพัฒนาชุมชน

"เป็นหน่วยพัฒนาบุคลากร สร้างผู้นำที่มีศักยภาพคืนสู่ชุมชน เเละการบริการที่เป็นเลิศ"

ข่าวประชาสัมพันธ์ และกิจกรรม

ศพช.นศ. :: วันนี้ 23 ตุลาคม 2562 นายชัยวุฒิ ครุฑมาศ ผู้อำนวยการศูนย์ศึกษาและพัฒนาชุมชนนครศรีธรรมราช นำคณะข้าราชการ พนักงานราชการและลูกจ้างทั่วไปร่วมพิธีวางพวงมาลาและถวายบังคม เพื่อน้อมรำลึกเนื่องในวันคล้ายวันสวรรคตพระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว ณ ลานพระบรมรูปรัชกาลที่ 5 สวนสาธารณะเฉลิมพระเกียรติ 6 รอบ พระชนมพรรษา เทศบาลทุ่งสง อำเภอทุ่งสง จังหวัดนครศรีธรรมราช

28 ตุลาคม 2562 /

10:14 น.

13 ตุลาคม 2562 เวลา 07.00 น. นายชัยวุฒิ ครุฑมาศ ผู้อำนวยการศูนย์ศึกษาและพัฒนาชุมชนนครศรีธรรมราช พร้อมด้วยข้าราชการสังกัดศูนย์ศึกษาและพัฒนาชุมชนนครศรีธรรมราช ร่วมพิธีทำบุญตักบาตรเพื่อถวายเป็นพระราชกุศลแด่พระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร และในเวลา 8:00 น. ร่วมพิธีวางพวงมาลาและถวายบังคม หน้าพระบรมฉายาลักษณ์ ณ ลานสวนสาธารณะเฉลิมพระเกียรติ เทศบาลเมืองทุ่งสง

15 ตุลาคม 2562 /

09:34 น.

••ศพช.นครศรีธรรมราช•• 4 ตุลาคม 2562เวลา 10.00 น.นายชัยวุฒิ ครุฑมาศผอ.ศพช.นครศรีธรรมราช เป็นประธานการประชุมคณะกรรมการตรวจรับงานงวดจ้าง งวดที่5 โครงการก่อสร้างหอพัก2ชั้น 32ห้อง

08 ตุลาคม 2562 /

09:56 น.

เริ่ม!!!การพัฒนาศักยภาพคณะกรรมการบริหารตำบลบูรณาการรุ่นที่ 1 …………………………….. ศพช.นศ.::: 9 กันยายน 2562 ศูนย์ศึกษาและพัฒนาชุมชนนครศรีธรรมราชดำเนินการอบรมหลักสูตรการจัดทำแผนและประสานแผนพัฒนาในพื้นที่ประจำปีงบประมาณ 2562 รุ่นที่ 1 โดยนายชัยวุฒิ ครุฑมาศ ผู้อำนวยการศูนย์ศึกษาและพัฒนาชุมชนนครศรีธรรมราชเป็นประธานในพิธีเปิดและให้เกียรติบรรยายพิเศษในหัวข้อ “แนวทางของผู้บริหารกลุ่มในการสนับสนุนการดำเนินการ จัดทำแผนพัฒนาระดับพื้นที่”

07 ตุลาคม 2562 /

12:20 น.

รายชื่อผู้เข้าฝึกอบรมโครงการต่างๆ