ภาพและกิจกรรมผู้บริหาร

ศพช.นครศรีธรรมราช > วันที่ 26 มีนาคม 2562 ายชัยวุฒิ ครุฑมาศ ผอ.ศพช.นศ มอบหมายให้ ว่าที่ร.ต. สมโชค จักร์หรัด นักทรัพยากรบุคคลชำนาญการ นางสาวรัศม์ณิศชาช์ ศรีสุขใส นักทรัพยากรบุคคลชำนาญการ และนางสาวสทรรยรัศมิ์ เมืองนิล เจ้าหน้าที่โสตทัศนศึกษาชำนาญงาน ร่วมกับ นางสาวโสภาพร วิศิษฏ์พงศ์ นักทรัพยากรบุคคลชำนาญการ จากกลุ่มงานจัดการความรู้ สถาบันการพัฒนาชุมชน ลงพื้นที่จัดเก็บข้อมูลเชิงคุณภาพ โครงการศึกษาปัจจัยที่มีผลกระทบต่อความสำเร็จการขับเคลื่อนสัมมาชีพ โดยใช้แบบสัมภาษณ์เชิงลึก กลุ่มเป้าหมายได้แก่ ทีมสนับสนุนการขับเคลื่อนสัมมาชีพชุมชน วิทยากรสัมมาชีพที่ผ่านการอบรมจาก ศพช. และ ผู้ใหญ่บ้าน หมู่ 8 ต.ปริก อ.ทุ่งใหญ่ จ.นครศรีธรรมราช ภาพ:สทรรยรัศมิ์ ข่าว:รัศม์ณิศชาช

นายชัยวุฒิ ครุฑมาศ

ผู้อำนวยการศูนย์ศึกษาและพัฒนาชุมชนนครศรีธรรมราชกรมการพัฒนาชุมชน

ศูนย์ศึกษาและพัฒนาชุมชนนครศรีธรรมราช

กรมการพัฒนาชุมชน

"เป็นหน่วยพัฒนาบุคลากร สร้างผู้นำที่มีศักยภาพคืนสู่ชุมชน เเละการบริการที่เป็นเลิศ"

ข่าวประชาสัมพันธ์ และกิจกรรม

ศพช.นศ. :: 24 ตุลาคม 2562 นายชัยวุฒิ ครุฑมาศ ผู้อำนวยการศูนย์ศึกษาและพัฒนาชุมชนนครศรีธรรมราช มอบหมายให้บุคลากรของศูนย์ศึกษาและพัฒนาชุมชนนครศรีธรรมราชร่วมกิจกรรมบำรุงรักษาต้นไม้ ในพื้นที่ศูนย์ศึกษาและพัฒนาชุมชนนครศรีธรรมราช ตามโครงการและกิจกรรมปลูกต้นไม้และปลูกป่าพระเกียรติ ตามกิจกรรม”รวมใจไทย ปลูกต้นไม้ เพื่อแผ่นดิน” เนื่องในโอกาสมหามงคลพระราชพิธีบรมราชาภิเษก

28 ตุลาคม 2562 /

10:24 น.

ศพช.นศ. :: วันนี้ 23 ตุลาคม 2562 นายชัยวุฒิ ครุฑมาศ ผู้อำนวยการศูนย์ศึกษาและพัฒนาชุมชนนครศรีธรรมราช นำคณะข้าราชการ พนักงานราชการและลูกจ้างทั่วไปร่วมพิธีวางพวงมาลาและถวายบังคม เพื่อน้อมรำลึกเนื่องในวันคล้ายวันสวรรคตพระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว ณ ลานพระบรมรูปรัชกาลที่ 5 สวนสาธารณะเฉลิมพระเกียรติ 6 รอบ พระชนมพรรษา เทศบาลทุ่งสง อำเภอทุ่งสง จังหวัดนครศรีธรรมราช

28 ตุลาคม 2562 /

10:14 น.

13 ตุลาคม 2562 เวลา 07.00 น. นายชัยวุฒิ ครุฑมาศ ผู้อำนวยการศูนย์ศึกษาและพัฒนาชุมชนนครศรีธรรมราช พร้อมด้วยข้าราชการสังกัดศูนย์ศึกษาและพัฒนาชุมชนนครศรีธรรมราช ร่วมพิธีทำบุญตักบาตรเพื่อถวายเป็นพระราชกุศลแด่พระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร และในเวลา 8:00 น. ร่วมพิธีวางพวงมาลาและถวายบังคม หน้าพระบรมฉายาลักษณ์ ณ ลานสวนสาธารณะเฉลิมพระเกียรติ เทศบาลเมืองทุ่งสง

15 ตุลาคม 2562 /

09:34 น.

คลังสื่อ

รายชื่อผู้เข้าฝึกอบรมโครงการต่างๆ