ภาพและกิจกรรมผู้บริหาร

นายชัยวุฒิ ครุฑมาศ

ผู้อำนวยการศูนย์ศึกษาและพัฒนาชุมชนนครศรีธรรมราชกรมการพัฒนาชุมชน

ศูนย์ศึกษาและพัฒนาชุมชนนครศรีธรรมราช

กรมการพัฒนาชุมชน

"เป็นหน่วยพัฒนาบุคลากร สร้างผู้นำที่มีศักยภาพคืนสู่ชุมชน เเละการบริการที่เป็นเลิศ"

ข่าวประชาสัมพันธ์ และกิจกรรม

ศพช.นครศรีธรรมราช : 18 มกราคม 2562 นายวิรัตน์ รักษ์พันธ์ รองผู้ว่าราชการจังหวัดนครศรีธรรมราช เป็นประธานมอบประกาศนียบัตรแก่ผู้สำเร็จการฝึกอบรมโครงการฝึกอบรมบุคลากรกรมการพัฒนาชุมชนเพื่อขับเคลื่อนยุทธศาสตร์กรมการพัฒนาชุมชนสู่ชุมชนพึ่งตนเองได้ หลักสูตรเสริมสมรรถนะพัฒนาการอำเภอ และโครงการเพิ่มประสิทธิภาพหัวหน้าเจ้าหน้าที่ด้านการบริหารการเงินการคลังระดับอำเภอ ประจำปีงบประมาณ 2562 จำนวน 74 คน และกล่าวปิดการอบรม โดยมีนายชัยวุฒิ ครุฑมาศ ผู้อำนวยการศูนย์ศึกษาและพัฒนาชุมชนนครศรีธรรมราช ให้การต้อนรับและกล่าวรายงานสรุปการดำเนินการจัดการฝึกอบรม ณ หอประชุมศรีปราชญ์ ศูนย์ศึกษาและพัฒนาชุมชนนครศรีธรรมราช ภาพ:สทรรยรัศมิ์ ข่าว:รัศม์ณิศชาช์

18 มกราคม 2562 /

16:42 น.

ศพช.นครศรีธรรมราช >>วันที่ 18 มกราคม 2562 ————————— โครงการฝึกอบรมหลักสูตรเสริมสมรรถนะพัฒนาการอำเภอฯ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 ดำเนินการระหว่างวันที่ 14 – 18 มกราคม 2562 กลุ่มเป้าหมาย พัฒนาการอำเภอจาก 7 จังหวัดภาคใต้ตอนบน จำนวน 74 คน ————————— – วิชา ระเบียบค่าใช้จ่ายว่าด้วยการฝึกอบรมและการประชุมระหว่างประเทศ บรรยายโดย นางสาวกีรติญา ทิมเมืองนักวิชาการคลังชำนาญการ สำนักงานคลังจังหวัดนครศรีธรรมราช – วิชา “ประเด็นปัญหาที่ สตง.ตรวจพบบ่อย” บรรยายโดยนายเดโช ธานีรัตน์ นักวิชาการตรวจเงินแผ่นดินชำนาญการ และนางสาวรำไพภรณ์ คลอดศรีเพ็ง นักวิชาการตรวจเงินแผ่นดินชำนาญการ สำนักงานการตรวจเงินแผ่นดินภูมิภาคที่ 14 (จังหวัดนครศรีธรรมราช) ภาพ:สทรรยรัศมิ์ ข่าว:รัศม์ณิศชาช์

18 มกราคม 2562 /

14:13 น.

วันที่ 17 มกราคม 2562 พอ.จาก 7 จังหวัดภาคใต้ตอนบน เติมเต็มความรู้เกี่ยวกับ “พรบ.จัดซื้อจัดจ้าง” สู่ผู้บริหารเก่ง ดี มีความสุข ————————— สรุปกิจกรรมโครงการเพิ่มประสิทธิภาพหัวหน้าเจ้าหน้าที่ด้านการบริหารการเงินการคลังระดับอำเภอ ประจำปีงบประมาณ 2562 ดำเนินการระหว่างวันที่ 16 – 18 มกราคม 2562 กลุ่มเป้าหมาย พัฒนาการอำเภอจาก 7 จังหวัดภาคใต้ตอนบน จำนวน 74 คน ————————— -กิจกรรมเคารพธงชาติ -ทบทวนวันวาน – ระเบียบกระทรวงการคลัง ว่าด้วยการจัดซื้อจัดจ้าง และการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ. 2560 บรรยายโดย นางเพ็ญศรี เดชแก้ว นักวิชาการคลังชำนาญการ และนางสาวอุบลรัตน์ แดงขาว นักวิชาการคลังชำนาญการ สำนักงานคลังจังหวัดนครศรีธรรมราช ณ หอประชุมศรีปราชญ์ ศูนย์ศึกษาและพัฒนาชุมชนนครศรีรรมราช ภาพ:สทรรยรัศมิ์ ข่าว:รัศม์ณิศชาช์

17 มกราคม 2562 /

16:54 น.

ศูนย์ศึกษาและพัฒนาชุมชนนครศรี ฯ >> วันที่ 15 มกราคม 2562 โครงการฝึกอบรมบุคลากรกรมการพัฒนาชุมชนเพื่อขับเคลื่อนยุทธศาสตร์กรมการพัฒนาชุมชนสู่ชุมชนพึ่งตนเองได้ หลักสูตร “เสริมสมรรถนะพัฒนาการอำเภอ” ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2562 ระหว่างวันที่ 14 – 18 มกราคม 2562 มีกิจกรรมดังนี้ -กิจกรรมภาคเช้า – ทบทวนวันวาน – การดำเนินงาน 4 หลักของกรม ฯ -วิเคราะห์ความคาดหวังของผู้บริหารที่มีต่อพัฒนาการอำเภอในการขับเคลื่อนภารกิจสู่เป้าหมาย ณ ห้องประชุมศูนย์ศึกษาและพัฒนาชุมชนนครศรีธรรมราช

15 มกราคม 2562 /

11:38 น.

(ศพช.นศ.) 14 มกราคม 2562 นายวิฑูรย์ นวลนุกูล ผู้ตรวจราชการกรมการพัฒนาชุมชน เขตตรวจที่ 6 เป็นประธานเปิดและบรรยายพิเศษหัวข้อ “แนวทางการขับเคลื่อนงานพัฒนาชุมชน ปี 2562 และความคาดหวังของผู้บริหารที่มีต่อการทำงานของพัฒนาการอำเภอ” โครงการฝึกอบรมบุคลากรกรมการพัฒนาชุมชนเพื่อขับเคลื่อนยุทธศาสตร์กรมการพัฒนาชุมชนสู่ชุมชนพึ่งตนเองได้ หลักสูตรเสริมสมรรถนะพัฒนาการอำเภอ ประจาปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 โดย มีนายชัยวุฒิ ครุฑมาศ ผู้อำนวยการศูนย์ศึกษาและพัฒนาชุมชนนครศรีธรรมราช กล่าวรายงานและให้การต้อนรับ ภาพ:สทรรยรัศมิ์ ข่าว:รัศม์ณิศชาช์

14 มกราคม 2562 /

11:22 น.