โครงสร้าง/บุคลากร

ผู้บริหาร

นายชัยวุฒิ ครุฑมาศ

ผู้อำนวยการศูนย์ศึกษาและพัฒนาชุมชนครศรีธรรมราช

.................................

หัวหน้างานวิชาการ

นายปรีชา จันทร์รอด

หัวหน้างานอำนวยการ

นายนิรัญ สุขอนันต์

หัวหน้างานทรัพยากรบุคคล

ว่าที่ร้อยตรี สมโชค จักร์หรัด

นักทรัพยากรบุคคลชำนาญการ

นางอุไร ทองคำชุม

เจ้าพนักงานการเงินและบัญชีชำนาญงาน

นายบำรุง บุญรอด

นักทรัพยากรบุคคลชำนาญการ

นางสาวรัศม์ณิศชาช์ ศรีสุขใส

นักทรัพยากรบุคคลชำนาญการ

นายสุธี ชินนาพันธ์

นายช่างโยธาชำนาญงาน

นางกาญจนา อร่ามวิทย์

นักทรัพยากรบุคคลชำนาญการ

นางจิรา ชูบัวทอง

เจ้าพนักงานธุรการชำนาญงาน

นายสูเปียน กาโฮง

นักทรพยากรบุคคล (พนักงานราชการ)

นางสุภาพร รัตนสุวรรณ

เจ้าพนักงานธุรการชำนาญงาน

นางสาวมริสา มณีโชติ

นักทรัพยากรบุคคล (พนักงานราชการ)

นางสาวสทรรยรัศมิ์ เมืองนิล

เจ้าพนักงานโสตทัศนศึกษาชำนาญงาน

(Visited 1 times, 1 visits today)