โครงสร้าง/บุคลากร

ผู้บริหาร

นายชัยวุฒิ ครุฑมาศ

ผู้อำนวยการศูนย์ศึกษาและพัฒนาชุมชนครศรีธรรมราช

นายทวีศักดิ์ ช่วยเกิด

หัวหน้างานวิชาการ

นายปรีชา จันทร์รอด

หัวหน้างานอำนวยการ

นายนิรัญ สุขอนันต์

หัวหน้างานทรัพยากรบุคคล

ว่าที่ ร.ต.สมโชค จักร์หรัด

หัวหน้างานอาคารสถานที่/โสตทัศนศึกษาเเละประชาสัมพันธ์

นางสาวรัศม์ณิศชาช์ ศรีสุขใส

นักทรัพยากรบุคคลชำนาญการ

นางอุไร ทองคำชุม

เจ้าพนักงานการเงินและบัญชีชำนาญงาน

นายบำรุง บุญรอด

นักทรัพยากรบุคคลชำนาญการ

นายสุธี ชินนาพันธ์

นายช่างโยธาชำนาญงาน

นายไววิทย์ หนูเอก

นักทรัพยากรบุคคลชำนาญการ

นางสุภาพร รัตนสุวรรณ

เจ้าพนักงานธุรการชำนาญงาน

นางกาญจนา อร่ามวิทย์

นักทรัพยากรบุคคลชำนาญการ

นางสาวสทรรยรัศมิ์ เมืองนิล

เจ้าพนักงานโสตทัศนศึกษาชำนาญงาน

นางจิรา ชูบัวทอง

เจ้าพนักงานธุรการชำนาญงาน

นายสูเปียน กาโฮง

นักทรพยากรบุคคล (พนักงานราชการ)

นางสาวมริสา มณีโชติ

นักทรัพยากรบุคคล (พนักงานราชการ)

(Visited 1 times, 1 visits today)