ศพช.นศ.>> 12 สิงหาคม 2562 เวลา 8:30 น. นายชัยวุฒิ ครุฑมาศ ผู้อำนวยการศูนย์ศึกษาและพัฒนาชุมชนนครศรีธรรมราชนำคณะข้าราชการลงนามถวายพระพรสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ พระบรมราชชนนีพันปีหลวง เนื่องโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษาประจำปี 2562 ณโรงยิมเนเซียมเทศบาลอำเภอทุ่งสง อำเภอทุ่งสง จังหวัดนครศรีธรรมราช

03 ตุลาคม 2562 /

10:22 น.

ศพช.นศ.⏩ 3 มิถุนายน 2562 เวลา 18.00 น. นายชัยวุฒิ ครุฑมาศ ผอ.ศพช.นครศรีธรรมราช พร้อมด้วยข้าราชการ ร่วมพิธีถวายเครื่องราชสักการะ และจุดเทียนชัยถวายพระพรในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษา สมเด็จพระนางเจ้าสุทิดา พัชสุธาพิมลลักษณ พระบรมราชินี ณ บริเวณหน้าที่ว่าการอำเภอทุ่งสง จังหวัดนครศรีธรรมราช

06 มิถุนายน 2562 /

11:31 น.

ศพช.นศ.>> วันที่ 3 มิถุนายน 2562 เวลา 8.00 น.นายชัยวุฒิ ครุฑมาศ ผอ.ศูนย์ศึกษาและพัฒนาชุมชนนครศรีธรรมราช พร้อมด้วยข้าราชการ ร่วมพิธีลงนามถวายพระพรชัยมงคล เนื่องในโอกาสเฉลิมพระชนมพรรษาสมเด็จพระนางเจ้าฯ พระบรมราชินีประจำปีพุทธศักราช 2562 ณ โรงยิมเนเซี่ยมเทศบาลทุ่งสง อำเภอทุ่งสง จังหวัดนครศรีธรรมราช

06 มิถุนายน 2562 /

11:23 น.

ศพช.นครศรีธรรมราช : วันที่ ๖ พฤษภาคม ๒๕๖๒ นายชัยวุฒิ ครุฑมาศ ผู้อำนวยการศูนย์ศึกษาและพัฒนาชุมชนนครศรีธรรมราช พร้อมด้วยข้าราชการร่วมลงนามถวายพระพรและรับชมการถ่ายทอดสด พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว เสด็จออก ณ สีหบัญชร พระที่นั่งสุทไธสวรรย์ปราสาท ให้ประชาชนเฝ้าฯ ถวายพระพรชัยมงคล เนื่องในพระราชพิธีบรมราชาภิเษก ณ โรงยิมเนเซียมเทศบาลเมืองทุ่งสง อำเภอทุ่งสง จังหวัดนครศรีธรรมราช

06 มิถุนายน 2562 /

11:10 น.

ศพช.นครศรีธรรมราช > วันที่ 26 มีนาคม 2562 ายชัยวุฒิ ครุฑมาศ ผอ.ศพช.นศ มอบหมายให้ ว่าที่ร.ต. สมโชค จักร์หรัด นักทรัพยากรบุคคลชำนาญการ นางสาวรัศม์ณิศชาช์ ศรีสุขใส นักทรัพยากรบุคคลชำนาญการ และนางสาวสทรรยรัศมิ์ เมืองนิล เจ้าหน้าที่โสตทัศนศึกษาชำนาญงาน ร่วมกับ นางสาวโสภาพร วิศิษฏ์พงศ์ นักทรัพยากรบุคคลชำนาญการ จากกลุ่มงานจัดการความรู้ สถาบันการพัฒนาชุมชน ลงพื้นที่จัดเก็บข้อมูลเชิงคุณภาพ โครงการศึกษาปัจจัยที่มีผลกระทบต่อความสำเร็จการขับเคลื่อนสัมมาชีพ โดยใช้แบบสัมภาษณ์เชิงลึก กลุ่มเป้าหมายได้แก่ ทีมสนับสนุนการขับเคลื่อนสัมมาชีพชุมชน วิทยากรสัมมาชีพที่ผ่านการอบรมจาก ศพช. และ ผู้ใหญ่บ้าน หมู่ 8 ต.ปริก อ.ทุ่งใหญ่ จ.นครศรีธรรมราช ภาพ:สทรรยรัศมิ์ ข่าว:รัศม์ณิศชาช

27 มีนาคม 2562 /

10:32 น.

[ศพช.นครศรีธรรมราช] 25 มีนาคม 2562 นายชัยวุฒิ ครุฑมาศ ผอ.ศพช.นศ มอบหมายให้ ว่าที่ร.ต. สมโชค จักร์หรัด นักทรัพยากรบุคคลชำนาญการ นางสาวรัศม์ณิศชาช์ ศรีสุขใส นักทรัพยากรบุคคลชำนาญการ และนางสาวสทรรยรัศมิ์ เมืองนิล เจ้าพนักงานโสตทัศนศึกษาชำนาญงาน ร่วมกิจกรรมสัมภาษณ์เชิงลึก นายประมวล วรายุศิษฎ์ หัวหน้ากลุ่มงานส่งเสริมการพัฒนาชุมชน รักษาราชการแทนพัฒนาการจังหวัดนครศรีธรรมราช “โครงการศึกษาปัจจัยที่มีผลกระทบต่อความสำเร็จการขับเคลื่อนสัมมาชีพชุมนุม กิจกรรมที่ 3 กิจกรรมจัดเก็บข้อมูลการวิจัยเชิงพื้นที่” ณ ห้องประชุมสิริธรรมพัฒนา ศาลากลางจังหวัดนครศรีธรรมราช ภาพ:สทรรยรัศมิ์ ข่าว:รัศม์ณิศชาช

27 มีนาคม 2562 /

10:27 น.

ศพช.นศ >> 23 ม.ค.62 นายชัยวุฒิ ครุฑมาศ ผู้อำนวยการศูนย์ศึกษาและพัฒนาชุมชนนครศรีธรรมราช มอบหมายให้ว่าที่ร้อยตรี สมโชค จักร์หรัด. นักทรัพยากรบุคคลชำนาญการ เข้าร่วมประชุมกรมการจังหวัด และหัวหน้าส่วนราชการ หน่วยงานภาครัฐ เอกชนและรัฐวิสาหกิจในพื้นที่จังหวัดนครศรีธรรมราช ประจำเดือนมกราคม 2562 ณ ห้องประชุมศรีวิชัย ชั้น 5 ศาลากลางจังหวัดนครศรีธรรมราช โดยนายจำเริญ ทิพญพงศ์ธาดา ผู้ว่าราชการจังหวัดนครศรีธรรมราช เป็นประธานในการประชุม โดยก่อนเข้าสู่วาระการประชุมได้มีการมอบประกาศนียบัตร และโล่เชิดชูเกียรติแก่ผู้ที่ทำคุณประโยชน์และสร้างชื่อเสียงแก่จังหวัดนครศรีธรรมราช ทั้งการมอบประกาศเกียรติบัตรให้แก่ผู้ที่ได้รับคัดเลือกเป็นพ่อตัวอย่างระดับจังหวัดปีพุทธศักราช 2561 การมอบเกียรติบัตรเด็กดีเด่น สภาสังคมสงเคราะห์แห่งประเทศไทยประจำปี 2562 และการมอบประกาศเกียรติคุณแก่ผู้มีผลงานดีเด่นด้านการป้องกันปราบปรามและบำบัดยาเสพติด เป็นต้น ภาพ : ว่าที่ร้อยตรี สมโชค จักร์หรัด ข่าว : รัศม์ณิศชาช์ แอดมิน : สทรรยรัศมิ์

28 กุมภาพันธ์ 2562 /

14:54 น.

ศพช.นศ >> 8 กุมภาพันธ์ 2562 นายชัยวุฒิ ครุฑมาศ ผู้อำนวยการศูนย์ศึกษาและพัฒนาชุมชนนครศรีธรรมราช และคณะเจ้าหน้าที่ ร่วมให้การต้อนรับคณะครูและนักเรียนจากโรงเรียนเทศบาลวัดชัยชุมพล จำนวน 300 คน เข้าเยี่ยมชมและแลกเปลี่ยนเรียนรู้ด้านเศรษฐกิจพอเพียง ทั้งนี้คณะวิทยากรจาก ศพช.นศ.ได้พาคณะ ฯ แวะชมฐานเรียนรู้ต่าง ๆ ภายในศูนย์ ฯ พร้อมให้ความรู้และข้อมูลต่างๆ ในแต่ละฐาน ภาพ สทรรยรัศมิ์ ข่าว รัศม์ณิศชาช์

28 กุมภาพันธ์ 2562 /

14:08 น.