ศพช.นศ. 📰 วันนี้ 7 มกราคม 2563 นายชัยวุฒิ ครุฑมาศ ผู้อำนวยการศูนย์ศึกษาและพัฒนาชุมชนนครศรีธรรมราช นำทีมข้าราชการ พนักงานราชการ และลูกจ้างทั่วไป ลงเกี่ยวข้าวพันธุ์ไข่มดริ้น ณ แปลงนาสาธิต ศูนย์ศึกษาและพัฒนาชุมชนนครศรีธรรมราช

07 มกราคม 2563 /

11:55 น.

ศพช.นศ. :: 24 ตุลาคม 2562 นายชัยวุฒิ ครุฑมาศ ผู้อำนวยการศูนย์ศึกษาและพัฒนาชุมชนนครศรีธรรมราช มอบหมายให้บุคลากรของศูนย์ศึกษาและพัฒนาชุมชนนครศรีธรรมราชร่วมกิจกรรมบำรุงรักษาต้นไม้ ในพื้นที่ศูนย์ศึกษาและพัฒนาชุมชนนครศรีธรรมราช ตามโครงการและกิจกรรมปลูกต้นไม้และปลูกป่าพระเกียรติ ตามกิจกรรม”รวมใจไทย ปลูกต้นไม้ เพื่อแผ่นดิน” เนื่องในโอกาสมหามงคลพระราชพิธีบรมราชาภิเษก

28 ตุลาคม 2562 /

10:24 น.

ศพช.นศ. :: วันนี้ 23 ตุลาคม 2562 นายชัยวุฒิ ครุฑมาศ ผู้อำนวยการศูนย์ศึกษาและพัฒนาชุมชนนครศรีธรรมราช นำคณะข้าราชการ พนักงานราชการและลูกจ้างทั่วไปร่วมพิธีวางพวงมาลาและถวายบังคม เพื่อน้อมรำลึกเนื่องในวันคล้ายวันสวรรคตพระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว ณ ลานพระบรมรูปรัชกาลที่ 5 สวนสาธารณะเฉลิมพระเกียรติ 6 รอบ พระชนมพรรษา เทศบาลทุ่งสง อำเภอทุ่งสง จังหวัดนครศรีธรรมราช

28 ตุลาคม 2562 /

10:14 น.

13 ตุลาคม 2562 เวลา 07.00 น. นายชัยวุฒิ ครุฑมาศ ผู้อำนวยการศูนย์ศึกษาและพัฒนาชุมชนนครศรีธรรมราช พร้อมด้วยข้าราชการสังกัดศูนย์ศึกษาและพัฒนาชุมชนนครศรีธรรมราช ร่วมพิธีทำบุญตักบาตรเพื่อถวายเป็นพระราชกุศลแด่พระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร และในเวลา 8:00 น. ร่วมพิธีวางพวงมาลาและถวายบังคม หน้าพระบรมฉายาลักษณ์ ณ ลานสวนสาธารณะเฉลิมพระเกียรติ เทศบาลเมืองทุ่งสง

15 ตุลาคม 2562 /

09:34 น.

••ศพช.นครศรีธรรมราช•• 4 ตุลาคม 2562เวลา 10.00 น.นายชัยวุฒิ ครุฑมาศผอ.ศพช.นครศรีธรรมราช เป็นประธานการประชุมคณะกรรมการตรวจรับงานงวดจ้าง งวดที่5 โครงการก่อสร้างหอพัก2ชั้น 32ห้อง

08 ตุลาคม 2562 /

09:56 น.

เริ่ม!!!การพัฒนาศักยภาพคณะกรรมการบริหารตำบลบูรณาการรุ่นที่ 1 …………………………….. ศพช.นศ.::: 9 กันยายน 2562 ศูนย์ศึกษาและพัฒนาชุมชนนครศรีธรรมราชดำเนินการอบรมหลักสูตรการจัดทำแผนและประสานแผนพัฒนาในพื้นที่ประจำปีงบประมาณ 2562 รุ่นที่ 1 โดยนายชัยวุฒิ ครุฑมาศ ผู้อำนวยการศูนย์ศึกษาและพัฒนาชุมชนนครศรีธรรมราชเป็นประธานในพิธีเปิดและให้เกียรติบรรยายพิเศษในหัวข้อ “แนวทางของผู้บริหารกลุ่มในการสนับสนุนการดำเนินการ จัดทำแผนพัฒนาระดับพื้นที่”

07 ตุลาคม 2562 /

12:20 น.

ศพช.นครศรีธรรมราช :: 6 กันยายน 2562 นายชัยวุฒิ ครุฑมาศ ผู้อำนวยการศูนย์ศึกษาและพัฒนาชุมชนนครศรีธรรมราช มอบหมายให้ว่าที่ร้อยตรีสมโชค จักร์หรัด นักทรัพยากรบุคคลชํานาญการ และคณะ ร่วมเป็นวิทยากรกระบวนการ “โครงการพัฒนาบุคลิกภาพสตรี ในเขตเทศบาลตำบลลำทับ” ดำเนินการระหว่างวันที่ 6-7 กันยายน 2562 ณ ห้องประชุมช้างงาม โรงเรียนอนุบาลเทศบาลลำทับ อำเภอลำทับจังหวัดกระบี่

07 ตุลาคม 2562 /

12:05 น.

ศพช.นศ. >> 4 กันยายน 2562 นายชัยวุฒิ ครุฑมาศ ผู้อำนวยการศูนย์ศึกษาและพัฒนาชุมชนนครศรีธรรมราช มอบหมายให้ว่าที่ร้อยตรีสมโชค จักร์หรัด นักทรัพยากรบุคคลชำนาญการและคณะวิทยากรจากศูนย์ศึกษาและพัฒนาชุมชนนครศรีธรรมราช ร่วมเป็นวิทยากรกระบวนการ การประชุมเชิงปฏิบัติการถอดบทเรียนผลการดำเนินงาน โครงการเสริมสร้างความปลอดภัยและความเข้มแข็งของหมู่บ้าน/ตำบล(ตำบลสันติธรรม) ประจำปีพ.ศ. 2562 ระหว่างวันที่ 3 – 5 กันยายน 2562 ณโรงแรมหาดแก้วรีสอร์ท อำเภอสิงหนคร จังหวัดสงขลา

07 ตุลาคม 2562 /

11:57 น.