ประวัติความเป็นมา

                          ศูนย์ศึกษาและพัฒนาชุมชนนครศรีธรรมราช ตั้งอยู่ที่ 69 หมู่ที่ 7 ตำบลหนองหงส์  อำเภอทุ่งสง จังหวัดนครศรีธรรมราช กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ได้อนุญาตให้กรมการพัฒนาชุมชนเข้าทำประโยชน์ในเขตป่าสงวนแห่งชาติ ป่าหนองหงส์ - ควนกรด อำเภอทุ่งสง จังหวัดนครศรีธรรมราช เพื่อจัดตั้งสำนักงานพัฒนาชุมชนเขตที่ 8  ตุลาคม 2522 จนกว่าจะหมดความจำเป็น

                          ต่อมากรมป่าไม้มีประกาศกรมป่าไม้ ลงวันที่ 12 กันยายน 2549 เพื่อกำหนดบริเวณพื้นที่ให้ส่วนราชการหรือองค์การของรัฐเข้าใช้ประโยชน์ภายในเขต ต่อมากรมป่าไม้ได้ขอคืนพื้นที่ เพื่อก่อสร้างอาคารที่ทำการถาวรศาลปกครองนครศรีธรรมราช เนื้อที่ 11 ไร่ 3 งาน 52 ตารางวาจึงทำให้เนื้อที่ของศูนย์ศึกษาและพัฒนาชุมชนนครศรีธรรมราชเหลือพื้นที่ 65 ไร่ 2 งาน 16 ตารางวา

(Visited 1 times, 1 visits today)