พัฒนาชุมชนใสสะอาด

มิติที่ 1

ด้านบทบาทผู้บริหารเเละความพยายามริเริ่มของหน่วยงานในการสร้างความโปร่งใส

มิติที่ 2

ด้านการเปิดเผยข้อมูล

มิติที่ 3

ด้านการมีส่วนร่วมของภาคประชาชน

มิติที่ 4

ด้านการเสริมสร้างองค์กรคุณธรรม

มิติที่ 5

ด้านการรักษาสิ่งเเวดล้อมในสถานที่ทำงาน

(Visited 1 times, 1 visits today)