มิติที่ 1 ด้านบทบาทผู้บริหารเเละพยายามริเริ่มของหน่วยงานในการสร้างความโปร่งใส

1.ด้านการบริหารงานบุคคล

2.ด้านการบริหารงบประมาณ

3.ด้านการส่งเสริมการนำหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงมาใช้ในการดำรงชีวิตเเละการปฏิบัติหน้าที่ราชการ

(Visited 1 times, 1 visits today)