เอามื้อสามัคคี “Big Cleaning Day”

ศพช.นศ >> 13 พ.ย. 2563 : นายชัยวุฒิ ครุฑมาศ ผู้อำนวยการศูนย์ศึกษาและพัฒนาชุมชนนครศรีธรรมราช พร้อมข้าราชการ และลูกจ้างเหมาเอกชนดำเนินงานส่วนราชการ ร่วมทำความสะอาด และปรับปรุงภูมิทัศน์ บริเวณโรงกรองน้ำหลังเก่า ในกิจกรรม เอามื้อสามัคคี “Big Cleaning Day” ณ บริเวณโรงกรองน้ำหลังเก่า ศูนย์ศึกษาและพัฒนาชุมชนนครศรีธรรมราช เพื่อส่งเสริมการมีส่วนร่วมของบุคลากรภายในศูนย์ศึกษาและพัฒนาชุมชนนครศรีธรรมราช และเสริมสร้างความสามัคคีและการทำงานเป็นทีม ทั้งยังปรับปรุงบริเวณโรงกรองน้ำหลังเก่าให้มีบรรยากาศที่ดี และสภาพแวดล้อมที่ถูกสุขลักษณะ

(Visited 1 times, 1 visits today)