ลงแขก เอามื้อสามัคคี เก็บเกี่ยวข้าวในแปลงนาสาธิต ฐานเรียนรู้ นาทองคำ

📢📢

ศพช.นครศรีธรรมราช

🌾🌾
นายชัยวุฒิ ครุฑมาศ ผู้อำนวยการศูนย์ศึกษาและพัฒนาชุมชนนครศรีธรรมราช พร้อมด้วยนายนิรัญ สุขอนันต์ หัวหน้างานอำนวยการ นำทีมงานชาว ศพช.นครศรีฯ ของศูนย์การเรียนรู้ศาสตร์พระราชาตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง ของศูนย์ศึกษาและพัฒนาชุมชนนครศรีธรรมราช

🌾🌾
เพื่อการอนุรักษ์ประเพณีวัฒนธรรม การทำนาข้าวพื้นเมือง และเป็นแหล่งเรียนรู้ การพึ่งพาตนเอง การเพิ่มรายได้ ลดรายจ่ายในครัวเรือน ตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง ของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวรัชกาลที่ 9 “โคก หนอง นา”ศูนย์ศึกษาและพัฒนาชุมชนนครศรีธรรมราช

(Visited 1 times, 1 visits today)