งานอำนวยการศพช.นศ.พรึ่บ!!! หน.ฝ่าย ซักซ้อมชี้แจงแนวทางการปฏิบัติงาน

🌾งานอำนวยการศพช.นศ.พรึ่บ!!!
หน.ฝ่าย ซักซ้อมชี้แจงแนวทางการปฏิบัติงาน🌾

วันที่18 พฤศจิกายน 2564
นายชัยวุฒิ ครุฑมาศ ผู้อำนวยการศูนย์ศึกษาเเละพัฒนาชุมชชนนครศรีธรรมราช มอบหมายให้ นายนิรัญ สุขอนันต์ หัวหน้าฝ่ายอำนวยการ ประชุมทีมมดงาน ลูกจ้างประจำ ลูกจ้างเหมาบริการ เพื่อชี้แจง แนะนำแนวทางการปฏิบัติพร้อมทั้งมอบหมายหน้าที่ตามภารกิจของศูนย์ฯประกอบด้วย

👏การจัดทำเสียงตามสาย
👏การจัดทำกังหันน้ำ
👏การปรับแต่งภูมิทัศน์
👏การจัดการน้ำนาทองคำ
👏การปฏิบัติหน้าที่ประจำวัน
👏การปฏิบัติหน้าที่อื่น ตามที่ได้รับมอบหมาย

🌴ในการนี้ นายนิรัญได้เน้นย้ำให้ทุกคนปฏิบัติหน้าที่ด้วยความสนุกสนาน รักใคร่สามัคคี โดยมุ่งผลสำเสร็จของภารกิจภายในระยะเวลาที่กำหนด🌴

ภาพ/ข่าว : ศูนย์ศึกษาเเละพัฒนาชุมชนนครศรีธรรมราช

#WorldSoilDay
#GlobalSoilPartnership
#UNFAO
#CDD
#SEPtoSDGs
#SDGforAll@Kmitl
#WorldSoilDayCDD
#กรมการพัฒนาชุมชน
#โคกหนองนา
#โคกหนองนาโมเดล
#โคกหนองนาพัฒนาชุมชน
#Khoknongna
#ปลูกพืชปลูกผักปลูกรักกับพช

Admin : สทรรยรัศมิ์

(Visited 1 times, 1 visits today)