ศพช.นศ. เปิดรับเครือข่าย สร้างองค์ความรู้แก่ประชาชน

🪴ศพช.นศ. เปิดรับเครือข่าย สร้างองค์ความรู้แก่ประชาชน🪴

27 ธันวาคม 2564
นายชัยวุฒิ ครุฑมาศ ผู้อำนวยการศูนย์ศึกษาและพัฒนาชุมชนนครศรีธรรมราช
ร่วมชมนิทรรศการโครงการอบรมและส่งเสริมการพัฒนายกระดับทักษะอาชีพในภาคเกษตรกรรม เพื่อสร้างมูลค่าเพิ่มและสร้างความเข้มแข็งแก่เศรษฐกิจฐานรากของชุมชน
ซึ่งจัดโดยมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีอีสาน
ระหว่างวันที่ 24-27 ธันวาคม 2564

ในการฝึกอบรมนี้ประกอบด้วยหลักสูตร
1. ปศุสัตว์ (เลี้ยงเป็ดไข่,ไก่พื้นเมือง)
2.Otop
3.ประมง (ปลาหมอ,ปลาดุก)
4.สมุนไพร
5.พืชและเห็ดเศรษฐกิจ
6.หมอดิน

มีกลุ่มเป้าหมายเป็นกลุ่มวิสาหกิจชุมชน จาก 14 จังหวัดภาคใต้

ซึ่งในพิธีปิดนี้ ผศ.ดร.วิโรจน์ ลิ้มไขเเสง อดีตอธิการบดีมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลอีสานได้มอบแนวคิดการดำเนินงานพัฒนาผลิตภัณฑ์ สินค้าที่ก่อให้เกิดรายได้ โดยยึดหลักเศรษฐกิจฐานรากของชุมชนเพื่อให้เกิดความยั่งยืน ตลอดจนการนำเอาภูมิปัญญาท้องถิ่นมาใช้ในการสร้างเป็นองค์ความรู้ เพื่อต่อยอดไปสู่การรวมกลุ่มและร่วมกันสร้างนวัตกรรมที่เป็นประโยชน์แก่ชุมชน

🪴ภาพ/ข่าว:ศูนย์ศึกษาเเละพัฒนาชุมชนนครศรีธรรมราช🪴

#โคกหนองนา
#โคกหนองนาโมเดล
#โคกหนองนาพัฒนาชุมชน
#Khoknongna
#CDD
#กรมการพัฒนาชุมชน
#WorldSoilDay
#GlobalSoilPartnership
#UNFAO
#SEPtoSDGs
#SDGforAll@Kmitl
#WorldSoilDayCDD
#ผู้นำการเปลี่ยนแปลง

 

(Visited 1 times, 1 visits today)