อบรมและส่งเสริมการพัฒนายกระดับทักษะอาชีพในภาคเกษตรกรรม เพื่อสร้างมูลค่าเพิ่มและสร้างความเข้มแข็งแก่เศรษฐกิจฐานรากของชุมชน ซึ่งจัดโดยมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีอีสาน

24 ธันวาคม 2564
นายชัยวุฒิ ครุฑมาศ ผู้อำนวยการศูนย์ศึกษาและพัฒนาชุมชนนครศรีธรรมราช
เป็นประธานในพิธีเปิดโครงการอบรมและส่งเสริมการพัฒนายกระดับทักษะอาชีพในภาคเกษตรกรรม เพื่อสร้างมูลค่าเพิ่มและสร้างความเข้มแข็งแก่เศรษฐกิจฐานรากของชุมชน
ซึ่งจัดโดยมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีอีสาน
ระหว่างวันที่ 24-27 ธันวาคม 2564

ในการฝึกอบรมนี้ประกอบด้วยหลักสูตร
1. ปศุสัตว์ (เลี้ยงเป็ดไข่,ไก่พื้นเมือง)
2.Otop
3.ประมง (ปลาหมอ,ปลาดุก)
4.สมุนไพร
5.พืชและเห็ดเศรษฐกิจ
6.หมอดิน

มีกลุ่มเป้าหมายเป็นกลุ่มวิสาหกิจชุมชน จาก 14 จังหวัดภาคใต้

ซึ่งในพิธีเปิดนี้ นายชัยวุฒิ ครุฑมาศ ได้มอบแนวคิดการดำเนินงานพัฒนาเศรษฐกิจฐานรากของชุมชนเพื่อให้เกิดความยั่งยืน ตลอดจนการนำเอาภูมิปัญญาท้องถิ่นมาใช้ในการสร้างเป็นองค์ความรู้ เพื่อต่อยอดไปสู่การรวมกลุ่มและร่วมกันสร้างนวัตกรรมที่เป็นประโยชน์แก่ชุมชน
ทั้งนี้เป็นการฝึกอบรมโดยใช้สถานที่ของศูนย์นครศรีธรรมราช ตามมาตรฐานความปลอดภัยด้านสุขอนามัย (SHA)

🪴ภาพ/ข่าว:ศูนย์ศึกษาเเละพัฒนาชุมชนนครศรีธรรมราช🪴

#โคกหนองนา
#โคกหนองนาโมเดล
#โคกหนองนาพัฒนาชุมชน
#Khoknongna
#CDD
#กรมการพัฒนาชุมชน
#WorldSoilDay
#GlobalSoilPartnership
#UNFAO
#SEPtoSDGs
#SDGforAll@Kmitl
#WorldSoilDayCDD
#ผู้นำการเปลี่ยนแปลง

(Visited 1 times, 1 visits today)