โครงการจัดการความรู้งานพัฒนาชุมชน ปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 กิจกรรมที่ 3 การพัฒนาสื่อการเรียนรู้ กิจกรรมย่อยที่ 3.1 ส่งเสริมการเรียนรู้สู่มาตรฐานการจัดการความรู้ ผ่านระบบ Zoom cloud meeting

ศพช.นศ. : ร่วมโครงการจัดการความรู้งานพัฒนาชุมชน ปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 กิจกรรมที่ 3 การพัฒนาสื่อการเรียนรู้ กิจกรรมย่อยที่ 3.1 ส่งเสริมการเรียนรู้สู่มาตรฐานการจัดการความรู้ ผ่านระบบ Zoom cloud meeting
📌📌วันที่ 21 ธันวาคม 2564 เวลา 08.30 -17.00 น. นายธนวัฒน์ ปิ่นแก้ว ผู้อำนวยการสถาบันการพัฒนาชุมชน เป็นประธานกล่าวเปิดการประชุมโครงการจัดการความรู้งานพัฒนาชุมชน ปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 กิจกรรมที่ 3 การพัฒนาสื่อการเรียนรู้ กิจกรรมย่อยที่ 3.1 ส่งเสริมการเรียนรู้สู่มาตรฐานการจัดการความรู้ ซึ่งมีวัตถุประสงค์เพื่อส่งเสริมการเรียนรู้สู่มาตรฐานการจัดการความรู้ (ISO 30401) และร่วมแลกเปลี่ยนเรียนรู้ในการจัดทำแผนการส่งเสริมการเรียนรู้ของหน่วยงาน โดยมีกลุ่มเป้าหมายประกอบด้วย ศูนย์ศึกษาและพัฒนาชุมชน 11 แห่ง และ บุคลากรในสังกัดกรมการพัฒนาชุมชน
(..)ในการนี้ นายชัยวุฒิ ครุฑมาศ ผู้อำนวยการศูนย์ศึกษาและพัฒนาชุมชนนครศรีธรรมราช พร้อมด้วย ทีมงานจัดการความรู้ (Knowledge Management Team : KM Team) ศูนย์ศึกษาและพัฒนาชุมชนนครศรีธรรมราช เข้าร่วมโครงการจัดการความรู้งานพัฒนาชุมชน ปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 กิจกรรมที่ 3 การพัฒนาสื่อการเรียนรู้ กิจกรรมย่อยที่ 3.1 ส่งเสริมการเรียนรู้สู่มาตรฐานการจัดการความรู้ ซึ่งดำเนินการโดยสถาบันการพัฒนาชุมชน ผ่านระบบ Zoom cloud meeting ณ ประชุมราชพฤกษ์ อาคารอำนวยการ ศูนย์ศึกษาและพัฒนาชุมชนนครศรีธรรมราช
📣📣กิจกรรมการจัดการความรู้ มีดังนี้
📈วิชา มาตรฐาน ISO 30401:2018 ระบบการจัดการความรู้คืออะไร และสำคัญต่อองค์กร อย่างไร โดย ผศ.ดร.อรวิชย์ ถิ่นนุกล ผู้ช่วยคณบดีฝ่ายกิจการพิเศษและวิเทศสัมพันธ์วิทยาลัยศิลปะ สื่อ และเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ และ อาจารย์ ดร.อัจฉรา คำอักษร ปฏิบัติหน้าที่ช่วยคณบดีด้านการบริหารระบบ ISO 30401 วิทยาลัยศิลปะ สื่อ และเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
📝Workshop ส่งเสริมการเรียนรู้สู่มาตรฐาน ISO 30401:2018
❤️Change for Good เศรษฐกิจฐานรากมั่นคง ชุมชนพึ่งตนเองได้ ภายในปี 2565❤️
🏡ศพช.นครศรีธรรมราช เราให้คุณมากกว่าคำว่าฝึกอบรม🏡
🌈ภาพ/ข่าว กลุ่มงานวิชาการ🌈
(Visited 1 times, 1 visits today)