โครงการจัดการความรู้งานพัฒนาชุมชน ปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 ผ่านระบบ ZOOM Cloud Meeting

🌈🌈ศพช.นครศรีธรรมราชร่วมอบรมโครงการจัดการความรู้งานพัฒนาชุมชน ปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 ผ่านระบบ ZOOM Cloud Meeting🌈🌈

📌📌 วันที่ 27 – 28 ธันวาคม 2564 เวลา 08.30 – 17.00 น. นายชัยวุฒิ ครุฑมาศ ผู้อำนวยการศูนย์ศึกษาและพัฒนาชุมชนนครศรีธรรมราช มอบหมายให้ km Team ศูนย์ศึกษาและพัฒนาชุมชนนครศรีธรรมราช ได้แก่ นางสาวรัศม์ณิศชาช์ ศรีสุขใส นักทรัพยากรบุคคลชำนาญการ และนายไววิทย์ หนูเอก นักทรัพยากรบุคคลปฏิบัติการ เข้าร่วมอบรมโครงการจัดการความรู้งานพัฒนาชุมชน ปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 กิจกรรมที่ 1.1 กิจกรรมเพิ่มทักษะการจัดการความรู้ ขั้นที่ 1 การเพิ่มทักษะการจัดการความรู้ (กระดาษหนึ่งใบเข้าใจประเด็น Master of One Page Summary) ระหว่างวันที่ 27-28 ธันวาคม 2564 ผ่านระบบ ZOOM Cloud Meetings ณ ห้องประชุมราชพฤกษ์ ศูนย์ศึกษาและพัฒนาชุมชนนครศรีธรรมราช

🌻เศรษฐกิจฐานรากมั่นคง ชุมชนพึ่งตนเองได้ ภายในปี 2565

📸ภาพ/ข่าว: งานวิชาการ ศูนย์ศึกษาและพัฒนาชุมชนนครศรีธรรมราช
🏡ศูนย์ศึกษาและพัฒนาชุมชนนครศรีธรรมราช เราให้ท่านมากกว่า คำว่าฝึกอบรม

#knowledge management :KM
#kmTeam
#CDD
#กรมการพัฒนาชุมชน
#WorldSoilDay
#GlobalSoilPartnership
#UNFAO
#SEPtoSDGs
#SDGforAll@Kmitl
#WorldSoilDayCDD
#ผู้นำการเปลี่ยนแปลง
#ศพช.นครศรีธรรมราช

(Visited 1 times, 1 visits today)