ลงพื้นที่ขับเคลื่อนโครงการสร้างทีมนวัตกรรมภาครัฐในการพัฒนาคุณภาพชีวิตของประชาชน กิจกรรมย่อยที่ 5.1

ศพช.นครศรีธรรมราช ลงพื้นที่ขับเคลื่อนโครงการสร้างทีมนวัตกรรมภาครัฐในการพัฒนาคุณภาพชีวิตของประชาชน กิจกรรมย่อยที่ 5.1 🎉
📅วันที่ 5 พฤษภาคม 2565
⏰เวลา 08:30-16:30 น.
🏛ณ บ้านสวนทองคำโฮมสเตย์ บ้านวังธน ม.2 ต.น้ำตก อ.ทุ่งสง จ.นครศรีธรรมราช
👦นายชัยวุฒิ ครุฑมาศ ผู้อำนวยการศูนย์ศึกษาและพัฒนาชุมชนนครศรีธรรมราช พร้อมด้วยทีมนวัตกรเเละเจ้าหน้าที่ศูนย์ศึกษาเเละพัฒนาชุมชนนครศรีธรรมราช ลงพื้นที่ขับเคลื่อนโครงการสร้างทีมนวัตกรรมภาครัฐในการพัฒนาคุณภาพชีวิตของประชาชน (Government Innovation Lab : Gov Lab) กิจกรรมที่ 5 สร้างเเละพัฒนานวัตกรรมเชิงพื้นที่ กิจกรรมย่อยที่ 5.1 สร้างเเละพัฒนานวัตกรรมเชิงพื้นที่ เพื่อประชุมนำเสนอผลการออกแบบนวัตกรรมเชิงพื้นที่เพื่อทดสอบกับกลุ่มเป้าหมายในพื้นที่ต้นแบบ และรับฟังข้อเสนอแนะหรือ Feedback มาใช้ในการพัฒนาปรับปรุงต่อไป มีกลุ่มเป้าหมายประกอบด้วยผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย, ทีมนวัตกร (i-team), เข้าร่วมโครงการ โดยมีกิจกรรมดังนี้
1. นำเสนอผลการออกแบบนวัตกรรมเชิงพื้นที่ “การสร้างนวัตกรชุมชนบ้านวังธนเพื่อขับเคลื่อนทุนชุมชน” คัดเลือกนวัตกรชุมชนบ้านวังธนจากคนสร้างเมืองและคนอนาคตผู้สืบสาน จากผู้นำทุนชุมชน 5 ทุน ๆ ละ 5 คน รวม 25 คน โดย น.ส. รัตจิรา พูลเกิด หัวหน้างานพัฒนาทรัพยากรบุคคล
2. เติมเต็มองค์ความรู้ให้กับนวัตกรชุมชนบ้านวังธนและผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย ดังนี้
-วิถีผู้นำกับการพัฒนาหมู่บ้าน การสร้างวิถีชุมชนเกษตร ตามรอยกษัตริย์ โดยนายชัยวุฒิ ครุฑมาศ ผอ.ศูนย์ศึกษาและพัฒนาชุมชนนครศรีธรรมราช
-รักษ์ไพรในวังธน รักษ์คนด้วยวังไพร โดย นายสยาม รัตนบุษยาพร
-เทคนิคการประชาสัมพันธ์กิจกรรมของหมู่บ้าน โดย น.ส.มริสา มณีโชติและน.ส.บุษยมาส คุ้มนุ้ย นักทรัพยากรบุคคล
3. รับฟังข้อเสนอแนะ หรือ Feedback การออกแบบนวัตกรรมเชิงพื้นที่ โดยว่าที่ ร.ต.สมโชค จักร์หรัด หัวหน้างานวิชาการ
4. สรุป มอบหมายภารกิจ โดยนางกาญจนา อร่ามวิทย์ นักทรัพยากรบุคคลชำนาญการ
🎉ศพช.นครศรีธรรมราช เราให้คุณมากกว่าคำว่าฝึกอบรม
🌱ภาพ/ข่าว:กลุ่มงานพัฒนาทรัพยากรบุคคล
(Visited 1 times, 1 visits today)