บันทึกความร่วมมือทางวิชาการการบูรณาการความร่วมมือในการยกระดับการศึกษา คุณภาพการวิจัย พัฒนาบุคลากรและชุมชน ระหว่างศูนย์ศึกษาและพัฒนาชุมชนนครศรีธรรมราช กับ คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏนครศรีธรรมราช

🏡บันทึกความร่วมมือทางวิชาการการบูรณาการความร่วมมือในการยกระดับการศึกษา คุณภาพการวิจัย พัฒนาบุคลากรและชุมชน ระหว่างศูนย์ศึกษาและพัฒนาชุมชนนครศรีธรรมราช กับ คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏนครศรีธรรมราช🏡
⏩12 พ.ค. 65 เวลา 09.30 น. นายสุรศักดิ์ อักษรกุล รองอธิบดีกรมการพัฒนาชุมชน พร้อมด้วยนายชัยวุฒิ ครุฑมาศ
ผู้อำนวยการศูนย์ศึกษาและพัฒนาชุมชนนครศรีธรรมราช นางอนัญญา หลังสตา ผอ.กลุ่มงานยุทธศาสตร์การพัฒนาชุมชน สพจ.นครศรีธรรมราช และคณะเดินทางไปยังมหาวิทยาลัยราชภัฏนครศรีธรรมราช เพื่อร่วมพิธีลงนามบันทึกความร่วมมือทางวิชาการการบูรณาการความร่วมมือในการยกระดับการศึกษา คุณภาพการวิจัย พัฒนาบุคลากรและชุมชน ระหว่าง ศูนย์ศึกษาและพัฒนาชุมชนนครศรีธรรมราช กับ คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏนครศรีธรรมราช โดย ดร.สมปอง รักษาธรม รักษาราชการแทนอธิการบดี มหาวิทยาลัยราชภัฏนครศรีธรรมราชและคณะให้การต้อนรับและร่วมพิธีลงนามดังกล่าว
🙏🙏โดยวัตถุประสงค์ของบันทึกความร่วมมือทางวิชาการฉบับนี้ คือ
1.เพื่อพัฒนาและยกระดับคุณภาพการจัดการเรียนการสอน
2.เพื่อพัฒนาและยกระดับคุณภาพการวิจัpให้มีความรู้ความสามารถ ดำเนินงานวิจัยตามหลักการทางวิชาการและมีการสร้างเครือข่ายงานวิจัย ร่วมกัน
3. เพื่อพัฒนาการให้บริการทางวิชาการร่วมกัน
4.เพื่อบูรณาการความร่วมมือในการดำเนินการด้านฝึกประสบการณ์ วิชาชีพและการออกแบบกิจกรรมหรือหลักสูตรของนักศึกษาฝึกประสบการณ์วิชาชีพ
และบันทึกความร่วมมือทางวิชาการฉบับนี้ยังมีรายละเอียดด้านขอบเขตความร่วมมือ การดำเนินการ กรรมสิทธิ์และทรัพย์สินทางปัญญา การรักษาความลับ การประชาสัมพันธ์ การแก้ไขและเปลี่ยนแปลงบันทึกข้อตกลงความร่วมมือ ระยะเวลาความร่วมมือ ผลผูกพันทางกฎหมาย ซึ่งทั้งสองฝ่ายได้พิจารณาข้อความโดยละเอียด และร่วมกันลงลายมือชื่อไว้เป็นหลักฐานเรียบร้อยแล้ว ท่ามกลางสักขีพยาน และผู้เข้าร่วมพิธีของทั้งสองฝ่าย
🏡ศูนย์ศึกษาและพัฒนาชุมชนนครศรีธรรมราช เราให้ท่านมากกว่า”คำว่าฝึกอบรม” ✌️❤️
🏘️ภาพ : คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ มรภ.นครศรีธรรมรา 📝ข่าว : กลุ่มงานวิชาการ
#กรมการพัฒนาชุมชน
#ความร่วมมือทางวิชาการ
#คุณภาพการวิจัย
#CDD
#WorldSoilDay
#GlobalSoilPartnership
#UNFAO
#SEPtoSDGs
#SDGforAll@Kmitl
#WorldSoilDayCD
#ปลูกพืชปลูกผักปลูกรักกับพช

Admin:Sathanyaras

(Visited 1 times, 1 visits today)