ศพช.นศ. บรรยายโคก หนอง นา แก่อปท.ทั้งเมืองคอน

(ข่าว) ศพช.นศ. บรรยายโคก หนอง นา แก่อปท.ทั้งเมืองคอน (ข่าว)

12 พฤษภาคม 2565
นายชัยวุฒิ ครุฑมาศ ผู้อำนวยการศูนย์ศึกษาและพัฒนาชุมชนนครศรีธรรมราช มอบหมายให้นายนิรัญ สุขอนันต์ หัวหน้างานอำนวยการและนายศุภฤกษ์ หิรัญสาลี นักวิชาการพัฒนาชุมชนปฏิบัติการ บรรยายเพิ่มทักษะการพัฒนากสิกรรมสู่ระบบเศรษฐกิจพอเพียงรูปแบบ “โคก หนอง นา” และการสร้างและพัฒนาการพัฒนาพื้นที่ต้นแบบในการพัฒนาคุณภาพชีวิต ตามหลักทฤษฎีใหม่ประยุกต์สู่ “เขตพัฒนาเศรษฐกิจพอเพียง”

ซึ่งสำนักงานพัฒนาชุมชนจังหวัดนครศรีธรรมราชได้รับการประสานจากสำนักงานส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นจังหวัดนครศรีธรรมราช ให้วิทยากรของศูนย์ฯ บรรยายให้ความรู้แก่ข้าราชการ เจ้าหน้าที่ ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 184 แห่ง ทั้งจังหวัดนครศรีะรรมราชผ่านระบบวีดีทัศน์ทางไกล (Video Conference System : VCS)

โดยในวันนี้ประกอบด้วยเนื้อหาหลักๆดังนี้
1.ศาสตร์พระราชา
2.โคก หนอง นา
3.หลักกสิกรรมธรรมชาติ

ณ ห้องประชุมสำนักงานส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นจังหวัดนครศรีธรรมราช ชั้น 4 ศาลากลางจังหวัดนครศรีธรรมราช

PRศพช.นครศรีธรรมราช

#โคกหนองนา
#โคกหนองนาโมเดล
#โคกหนองนาพัฒนาชุมชน
#Khoknongna
#CDD
#กรมการพัฒนาชุมชน
#ศูนย์ศึกษาและพัฒนาชุมชนนครศรีธรรมราช
#WorldSoilDay
#GlobalSoilPartnership
#UNFAO
#SEPtoSDGs
#SDGforAll@Kmitl
#WorldSoilDayCDD
#ผู้นำการเปลี่ยนแปลง
#ปลูกผัก ปลูกรักกับ พช.
#ChangeForGood

Admin :Sathanyaras

(Visited 1 times, 1 visits today)