คัดเลือกขรก.ดีเด่น 2565 เขต6

(ข่าว)ศพช.นครศรีธรรมราช (ข่าว)
เริ่มแล้ว ซีซั่นคัดเลือกขรก.ดีเด่น 2565 เขต6

🔍🔍 นายชัยวุฒิ ครุฑมาศ ผู้อำนวยการศูนย์ศึกษาและพัฒนาชุมชนนครศรีธรรมราช ร่วมเป็นคณะกรรมการในการคัดเลือกข้าราชการ ลูกจ้างประจำ และพนักงานราชการดีเด่น กรมการพัฒนาชุมชน ประจำปี พ.ศ.2565 เขตตรวจราชการที่ 6 (ภาคใต้ฝั่งอันดามัน) โดยในวันแรกนี้ เริ่มที่จ.ระนอง 🔎🔎

วันจันทร์ที่ 6 มิถุนายน 2565 เวลา 09.00 น. ณ ห้องประชุมโกมาซุม ชั้น 5 ศาลากลางจังหวัดระนอง และเวลา 13.00 น. ณ ที่ทำการพัฒนากรตำบลนาคา (แปลงโคกหนองนา พช. นายบ่าหรี หมาดหมัน หมู่ที่ 8 ตำบลนาคา อำเภอสุขสำราญ จังหวัดระนอง) นายจำเริญ แหวนเพชร ผู้ตรวจราชการกรมการพัฒนาชุมชน เขตตรวจราชการที่ 6 ภาคใต้ฝั่งอันดามัน พร้อมด้วยนายชัยวุฒิ ครุฑมาศ คณะกรรมการ คัดเลือกข้าราชการ ลูกจ้างประจำ และพนักงานราชการดีเด่น กรมการพัฒนาชุมชน ประจำปี พ.ศ.2565 ลงพื้นที่จังหวัดระนอง เพื่อคัดเลือกข้าราชการ ลูกจ้างประจำ และพนักงานราชการดีเด่น กรมการพัฒนาชุมชน ประจำปี พ.ศ.2565 ซึ่งจังหวัดระนอง โดยสำนักงานพัฒนาชุมชนจังหวัดระนอง มีผู้เข้ารับคัดเลือกจำนวน 2 คน (2 ประเภทรางวัล) ดังนี้
1.ประเภทวิชาการ นางกนกวรรณ ทองยั่งยืน นักวิชาการพัฒนาชุมชนชำนาญการ กลุ่มงานยุทธศาสตร์การพัฒนาชุมชน สำนักงานพัฒนาชุมชนจังหวัดระนอง
2.ประเภทพัฒนากรขวัญใจชุมชน นายเนชา ไพพงศ์ นักวิชาการพัฒนาชุมชนปฎิบัติการ สำนักงานพัฒนาชุมชนอำเภอสุขสำราญ จังหวัดระนอง

ในการนี้ นายปลื้ม นับถือบุญ พัฒนาการจังหวัดระนอง มอบหมายให้ นายมารี ชูดวง ผู้อำนวยการกลุ่มงานส่งเสริมการพัฒนาชุมชน พร้อมด้วย ผู้อำนวยการกลุ่มงานทุกกลุ่ม พัฒนาการอำเภอ นักวิชาการพัฒนาชุมชน และเจ้าหน้าที่พัฒนาชุมชน สังกัดสำนักงานพัฒนาชุมชน เข้าร่วมสนับสนุน และให้กำลังใจผู้เข้ารับการคัดเลือกข้าราชการ ลูกจ้างประจำ และพนักงานราชการดีเด่น กรมการพัฒนาชุมชน ประจำปีพ.ศ.2565

หลังจากเสร็จสิ้นภารกิจ นายจำเริญ แหวนแพชร ผู้ตรวจราชการกรมการพัฒนาชุมชน และคณะกรรมการฯได้แวะชมสวนเฎาเราะห์ ซึ่งเป็นสวนที่เป็นเครือข่ายของโคก หนอง นาโมเดล ของนายบ่าหรี หมาดหมัน ได้นำแนวการดำเนินงาน ฯ ไปปรับประยุกต์ใช้ ในพื้นที่ของตนเอง โดยใช้เงินส่วนตัว

#โคกหนองนา
#โคกหนองนาโมเดล
#โคกหนองนาพัฒนาชุมชน
#Khoknongna
#CDD
#กรมการพัฒนาชุมชน
#ศูนย์ศึกษาและพัฒนาชุมชนนครศรีธรรมราช
#WorldSoilDay
#GlobalSoilPartnership
#UNFAO
#SEPtoSDGs
#SDGforAll@Kmitl
#WorldSoilDayCDD
#ผู้นำการเปลี่ยนแปลง
#ปลูกผัก ปลูกรักกับ พช.
#ChangeForGood

 

(Visited 1 times, 1 visits today)