สำรวจข้อมูลพันธุกรรมพืชฯ

🏠ศพช.นครศรีธรรมราช สำรวจข้อมูลพันธุกรรมพืชฯ 🏡

📣📣 วันที่ 6 มิถุนายน 2565 เวลา 10.00 น. นายชัยวุฒิ ครุฑมาศ ผู้อำนวยการศูนย์ศึกษาและพัฒนาชุมชนนครศรีธรรมราช มอบหมายให้ทีมนักวิชาการร่วมกับทีมมดงาน ดำเนินงานกิจกรรมปรับปรุงฐานข้อมูลพันธุกรรมพืช/ปรับปรุงป้ายพันธุ์ไม้ ตามโครงการอนุรักษ์พันธุกรรมพืชอันเนื่องมาจากพระราชดำริ สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี (อพ.สธ) โดยดำเนินการสำรวจลักษณะกายภาพของต้นไม้ กำหนดพิกัด วัดขนาดและความสูง ถ่ายภาพต้นไม้ เพื่อจัดทำข้อมูลพันธุกรรมพืชและจัดทำป้าย QR Code พันธุ์ไม้ในพื้นที่ปกปักทรัพยากรของศูนย์ศึกษาและพัฒนาชุมชนนครศรีธรรมราช

🏡ศูนย์ศึกษาและพัฒนาชุมชนนครศรีธรรมราช เราให้ท่านมากกว่า”คำว่าฝึกอบรม” ✌️❤️
🏘️ภาพ/ข่าว : กลุ่มงานวิชาการ🏘️

#โครงการอนุรักษ์พันธุกรรมพืช
#ฐานข้อมูลพันธุกรรมพืช
#CDD
#กรมการพัฒนาชุมชน
#ศูนย์ศึกษาและพัฒนาชุมชนนครศรีธรรมราช
#GlobalSoilPartnership
#UNFAO
#SEPtoSDGs
#WorldSoilDayCDD
#ปลูกผัก ปลูกรักกับ พช.
#ChangeForGood

(Visited 1 times, 1 visits today)