ตรวจประเมินมาตรฐานการพัฒนาทรัพยากรบุคคล ประจำปี 2565

ตรวจประเมินมาตรฐานการพัฒนาทรัพยากรบุคคล ประจำปี 2565

🪴ศพช.นครศรีธรรมราช🪴
วันที่ 13 มิถุนายน 2565

นายธนวัฒน์ ปิ่นแก้ว
ผู้อำนวยการสถาบันการพัฒนาชุมชน กรมการพัฒนาชุมชน
และคณะฯ ติดตามการประเมินมาตรฐานการพัฒนาทรัพยากรบุคคล
โครงการพัฒนาหลักสูตรเสริมสมรรถนะผู้ปฏิบัติงานพัฒนาทรัพยากรบุคคล
สู่ความเป็นเลิศ
กิจกรรมที่ 2 ประเมินมาตรฐานการพัฒนาทรัพยากรบุคคล
สำหรับเกณฑ์การประเมินมาตรฐานการพัฒนาทรัพยากรบุคคลประกอบด้วย
– Top Training
– Talen Trainer
– Better Touchpoint
โดยมี นายชัยวุฒิ ครุฑมาศ ผู้อำนวยการศูนย์ศึกษาเเละพัฒนาชุมชนนครศรีธรรมราชและเจ้าหน้าที่ศูนย์ฯ ให้การต้อนรับคณะกรรมการฯ
และเข้าร่วมรับการประเมิน
โดยหัวหน้าแต่ละกลุ่มงานฯ นำเสนอผลงานตามมาตรฐานด้านต่างๆ ในภาพรวม
และนักทรัพยากรบุคคล/นักวิชาการนำเสนอผลงานรายบุคคล

จากนั้นนายธนวัฒน์ ปิ่นแก้ว
ผู้อำนวยการสถาบันการพัฒนาชุมชน
และคณะฯ ได้เสนอแนะให้ข้อคิดของการดำเนินในมิติต่างๆ พร้อมทั้งให้ข้อเสนอแนะการทำงาน
ด้านวิชาการอย่างเป็นระบบตามหลักวิชาการ และถูกต้องตามระเบียบราชการและข้อกฏหมาย

ณ หอประชุมศรีปราชญ์
ศูนย์ศึกษาและพัฒนาชุมชนนครศรีธรรมราช

🌾ภาพ/ข่าว:ศูนย์ศึกษาเเละพัฒนาชุมชนนครศรีธรรมราช🌾

#โคกหนองนา
#โคกหนองนาโมเดล
#โคกหนองนาพัฒนาชุมชน
#Khoknongna
#CDD
#กรมการพัฒนาชุมชน
#ศูนย์ศึกษาและพัฒนาชุมชนนครศรีธรรมราช
#WorldSoilDay
#GlobalSoilPartnership
#UNFAO
#SEPtoSDGs
#SDGforAll@Kmitl

(Visited 1 times, 1 visits today)