ผู้นำนักขับเคลื่อนยุทธศาสตร์นำการเปลี่ยนแปลงระดับอำเภอ (CAST)

ผู้นำนักขับเคลื่อนยุทธศาสตร์นำการเปลี่ยนแปลงระดับอำเภอ (CAST)📌
🌻วันที่ 19 กรกฎาคม 2565
🌻ณ ศพช.นครศรีธรรมราช
นายชัยวุฒิ ครุฑมาศ ผู้อำนวยการศูนย์ศึกษาและพัฒนาชุมชนนครศรีธรรมราช และทีมวิทยากรดำเนินโครงการฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการผู้นำนักขับเคลื่อนยุทธศาสตร์นำการเปลี่ยนแปลงระดับอำเภอ กรมการปกครอง กระทรวงมหาดไทย
รุ่นที่ 1 ณ ศูนย์ศึกษาและพัฒนาชุมชนนครศรีธรรมราช โดยมีกลุ่มเป้าหมายจากอำเภอนำร่อง 7 อำเภอ ๆ ละ 10 คน รวม 70 คน ของ 7 จังหวัดในพื้นที่บริการ ศพช.นครศรีธรรมราช ได้แก่ อ.เขาพนม จ.กระบี่ ,อ.ปะทิว จ.ชุมพร ,อ.ปากพนัง จ.นครศรีธรรมราช ,อ.เมือง จ.พังงา ,อ.กะทู้ จ.ภูเก็ต ,อ.ละอุ่น จ.ระนอง ,อ.ดอนสัก จ.สุราษฎร์ธานี มีกิจกรรม ดังนี้
เวลา 05.00 – 08.00 น. แบ่งกลุ่มฝึกปฏิบัติ วิชาทฤษฎีใหม่ด้านการบริหารจัดการทรัพยากร ดิน น้ำ ป่า สู่การพัฒนาตามหลักกสิกรรมธรรมชาติ 5 ฐาน ได้แก่ ฐานการเรียนรู้ปุ๋ยหมักชีวภาพ ฐานการเรียนรู้คนรักษ์สุขภาพ ฐานการเรียนรู้บ้านพอเพียงต้นแบบ ฐานการเรียนรู้ไม้ 5 ระดับ และฐานการเรียนรู้คนเอาถ่าน
เวลา 09.00 – 12.00 น. บรรยายหลักกสิกรรมธรรมชาติกับระบบเศรษฐกิจพอเพียง และบันได 9 ขั้น สู่ความพอเพียง โดยอาจารย์ปัญญา ปุลิเวคินทร์
เวลา13.00 – 13.30 น.พิธีเปิดกิจกรรม “จิตอาสาพัฒนา เอามื้อสามัคคี” โดยนายศรัทธา ทองคำ ปลัดจังหวัดนครศรีธรรมราช เป็นประธานในพิธีเปิด
13.30- 18.00 น. แบ่งกลุ่มฝึกปฏิบัติ “จิตอาสาพัฒนา เอามื้อสามัคคี” โดยนำ 10 ขั้นตอนการตรวจแปลงมาเป็นเครื่องมือดำเนิน กิจกรรม “จิตอาสาพัฒนา เอามื้อสามัคคี” ในแปลงฝรั่งกิมจู มีกิจกรรมขุดคลองไส้ไก่ ห่มฟาง น้ำชาม,แห้งชาม ห่อฝรั่ง ปลูกไม้ป่า 5 ระดับ และมีการสรุปถอดบทเรียนตามหลักกสิกรรมธรรมชาติ โดยนายชัยวุฒิ ครุฑมาศ และทีมวิทยากร ศพช.นครศรีธรรมราช
เวลา 19.00 – 23.00 น. บรรยายและแบ่งกลุ่มฝึกปฏิบัติ วิชาทฤษฎีใหม่ประยุกต์สู่เขตพัฒนาเศรษฐกิจพอเพียงด้วยโมเดลเศรษฐกิจใหม่ โดย ผศ.พิเชษฐ โสวิทยสกุล , รศ.วรวรรณ โรจนไพบูลย์ พร้อมนำเสนอผลเป็นรายอำเภอ และรับคำแนะนำจากวิทยากร
❤️ Change for Good
🌻เศรษฐกิจฐานรากมั่นคง ชุมชนพึ่งตนเองได้ ภายในปี 2565
📸🗞ภาพ/ข่าว: กลุ่มงานพัฒนาทรัพยากรบุคคล
😍เปรี้ยวซ่าส์ ออนทัวร์ CDD Influencer รายงาน😍
(Visited 1 times, 1 visits today)