การส่งเสริมและพัฒนา OTOP/การท่องเที่ยวโดยชุมชน/การตลาดออนไลน์

(ข่าว) ศพช.นครศรีธรรมราช (ข่าว)
(1)องค์กร
(2)มือเรา
(1)ประชาชน

🪴โครงการพัฒนาข้าราชการที่อยู่ระหว่างทดลองปฎิบัติหน้าที่ราชการ หลักสูตรพัฒนากรก่อนประจำการ รุ่นที่ 121 ระหว่าง วันที่ 7 พฤศจิกายน-15 ธันวาคม 2565

📣 Day…20

🗓วันที่ 26 พฤศจิกายน 2565  นายนิรัญ สุขอนันต์ หัวหน้างานอำนวยการ รักษาราชการเเทนผู้อำนวยการศูนย์ศึกษาเเละพัฒนาชุมชนนครศรีธรรมราช เเละนางปาริชาติ สุรบัณฑิตวงศ์ ผู้อำนวยการศูนย์วิทยบริการ ร่วมดำเนินงานโครงการพัฒนาข้าราชการที่อยู่ระหว่างทดลองปฏิบัติราชการ หลักสูตรพัฒนากรก่อนประจำการ รุ่นที่ 121 มีกลุ่มเป้าหมายประกอบด้วยพัฒนากรก่อนประจำการ จำนวน 85 คน มีวัตถุประสงค์ สร้างความเข้าใจ ศาสตร์พระราชา : ศาสตร์แห่งการพัฒนามนุษย์ รวมถึง ความรู้ ความเข้าใจการขับเคลื่อนโครงการพัฒนาพื้นที่ต้นแบบฯ และโครงการพัฒนาหมู่บ้านเศรษฐกิจพอเพียง ปีงบประมาณ 2566 ณ อาคารฝึกอบรมศรีปราชญ์ ศูนย์ศึกษาและพัฒนาชุมชนนครศรีธรรมราช ซึ่งมีกิจกรรมดังนี้

🍂กิจกรรมหน้าเสาธง
🍂ร้องเพลงจำขึ้นใจและเพลงมาร์ชพัฒนาชุมชน
🍂กิจกรรม นำทัศนะ หัวข้อ “แรงบันดาลใจในการเข้ารับราชการ”
🍂ทบทวนบทเรียน wrap up
🍂เยี่ยมให้กำลังใจน้องพัฒนากร รุ่น121โดย นายชัยวุฒิ ครุฑมาศ พัฒนาการจังหวัดระนอง
🍂การส่งเสริมและพัฒนา OTOP (ผู้ประกอบการ ผลิตภัณฑ์ เเละการตลาด) โดย นางจารุวรรณ จันทร์มา ผู้อำนวยการกลุ่มงานส่งเสริมการพัฒนาชุมชน นายพงศ์สวัส ยอดสุรางค์ ประธานกลุ่ม OTOP เพื่อการตลาดจังหวัดสงขลา นายอานูวา อะสัน ผู้ดำเนินรายการเวทีเสวนา           🍂การท่องเที่ยวโดยชุมชน โดย นายปรีดา บุษเพชร พัฒนาการอำเภอห้วยยอด จังหวัดตรัง/นายสวัสดิ์ ขุนนุ้ย  ผู้ใหญ่บ้านเขาหลัก จังหวัดตรัง 🍂OTP TRADER โดย นายณัฐวัตร ตัณศิริเสถียร ผู้จัดการ บริษัท ตรัง โอทอป อินเตอร์เทรดเดอร์ จำกัด                                                         🍂การตลาดออนไลน์ โดย ผศ.เย็นจิต นาคพุ่ม สาขาการจัดการนวัตกรรมเเละสารสนเทศทางธุรกิจ คณะเทคโนโลยีการจัดการ มทร.ศรีวิชัยนครศรีธรรมราช พื้นที่ไสใหญ่ เเละ อาจารย์ พจนา หอมหวล ประธานหลักสูตร การจัดการธุรกิจดิจิทัล  คณะเทคโนโลยีการจัดการ มทร.ศรีวิชัยนครศรีธรรมราช พื้นที่ไสใหญ่

🪴”เราให้ท่านมากกว่าคำว่าฝึกอบรม”🪴

📷 ภาพ/ข่าว : ศูนย์ศึกษาและพัฒนาชุมชนนครศรีธรรมราช

#130ปีกระทรวงมหาดไทย
#60ปีกรมการพัฒนาชุมชน
#กรมการพัฒนาชุมชน
#CDD
#ChangeforGood
#SEPtoSDGs
#SHAPlus
#ศูนย์ศึกษาและพัฒนาชุมชนนครศรีธรรมราช

 

 

 

 

(Visited 1 times, 1 visits today)