วันที่ 2 โครงการอำเภอบำบัดทุกข์ บำรุงสุขแบบบูรณาการอย่างยั่งยืน

ศพช.นครศรีธรรมราช
ดำเนินการฝึกอบรมโครงการอำเภอบำบัดทุกข์ บำรุงสุขแบบบูรณาการอย่างยั่งยืน

วันที่ 17 มกราคม 2566
เวลา 05.00 – 23.00 น.

นายอรรถพงษ์ อยู่เกตุ ผู้อำนวยการศูนย์ศึกษาและพัฒนาชุมชนนครศรีธรรมราช พร้อมด้วยเจ้าหน้าที่ศูนย์ฯ ดำเนินการฝึกอบรม โครงการอำเภอบำบัดทุกข์ บำรุงสุขแบบบูรณาการอย่างยั่งยืน สถาบันการพัฒนาชุมชน พ.ศ. 2566 รุ่นที่ 1 ระหว่างวันที่ 16 – 20 มกราคม 2566 และ ถ่ายทอดสัญญาณผ่านระบบออนไลน์ ZOOM Cloud Meeting
ในวันนี้ เวลา 05.00 – 08.00 น. เป็นการศึกษาเรียนรู้ทฤษฎีใหม่ด้านการบริหารจัดการทรัพยากร ดิน น้ำ ป่า สู่การพัฒนาตามหลักกสิกรรมธรรมชาติ ของศูนย์ศึกษาและพัฒนาชุมชนนครศรีธรรมราช ประกอบด้วย
1. ฐานเรียนรู้ปุ๋ยหมักชีวภาพ
2. ฐานเรียนรู้คนรักสุขภาพ
3. ฐานเรียนรู้คนเอาถ่าน
4. ฐานเรียนรู้บ้านพอเพียง
5. ฐานเรียนรู้เพาะชำไม้5ระดับ
โดยทีมวิทยากร ศพช.นครศรีธรรมราช

จากนั้นเวลา 09.00 – 12.00 น. รับฟังการบรรยายหลักกสิกรรมธรรมชาติกับระบบเศรษฐกิจพอเพียงเเละบันได 9 ขั้นสู่ความพอเพียง โดย อาจารย์ปัญญา ปุลิเวคินทร์
เวลา 13.00-15.30 น. เสวนาตัวอย่างความสำเร็จ การขับเคลื่อนงาน “บำบัดทุกข์ บำรุงสุข” เเบบบูรณาการในบทบาทของ 7 ภาคีภาคส่วน
1.พระพิพัฒน์วชิโรภาส ที่ปรึกษาปลัดกระทรวงมหาดไทย
2.พระปัญญาวชิรโมลี ที่ปรึกษาปลัดกระทรวงมหาดไทย
3.นายบุญลือ ธรรมธรานุรักษ์ ผู้อำนวยการสำนักบริหารการปกครองท้องที่ กรมการปกครอง
4.นายนิสิต สวัสดิเทพ ปลัดจังหวัดพิษณุโลก
5.ดร.ศิริมาเมธ์วดี ศิรธนิตรา นายกเทศมนตรีเมืองพิบูลมังสาหาร จังหวัดอุบลราชธานี
เวลา 15.30-18.00 น.
1.นายสิทธิชัย เทพภูษา นายอำเภอเทพา จังหวัดสงขลา
2.นายกิตติ สัตย์ซื่อ นายอำเภอศีขรภูมิ จังหวัดสุรินทร์
3.นายพีรัช จันธิมา นายอำเภอเเม่ใจ จังหวัดพะเยา
4.นายเอกสิฏฐ์ วิไลศิลป์ นายอำเภอวังเจ้า จังหวัดตาก
5.นายอดิศร เกิดโต นายอำเภอหันคา จังหวัดชัยนาท

ในช่วงเวลา 19.00-23.00 น. แบ่งกลุ่มฝึกปฏิบัติการ ถอดบทเรียนตัวอย่างความสำเร็จการขับเคลื่อนงาน “บำบัดทุกข์ บำรุงสุข” แบบบูรณาการในบทบาทของ 7 ภาคีภาคส่วน โดย รศ.วรวรรณ โรจนไพบูลย์ และผศ.พิเชฐ โสวิทยสกุล ที่ปรึกษาปลัดกระทรวงมหาดไทย

นายอรรถพงษ์ อยู่เกตุ ได้กล่าวเพิ่มเติมว่า โครงการอำเภอนำร่อง “บำบัดทุกข์บำรุงสุข” แบบบูรณาการอย่างยั่งยืน พ.ศ . 2566 มีวัตถุประสงค์เพื่อปลูกฝังค่านิยมการเป็นผู้นำการเปลี่ยนแปลงให้แก่ผู้เข้ารับการฝึกอบรมซึ่งนำไปสู่การขับเคลื่อนและสร้างกลไกการทำงานร่วมกันของภาคส่วนต่างๆในการมีส่วนร่วมในกิจกรรมการพัฒนากิจกรรมสาธารณรัฐประโยชน์ที่ส่งผลต่อการสร้างสังคมที่เข้มแข็งการปรับเปลี่ยนค่านิยมให้เสียสละมีจิตอาสาจิตสาธารณะเอื้อเฟื้อแบ่งปันผู้อื่นและเป็นพลังสำคัญในการจัดการปัญหาความเหลื่อมล้ำการพัฒนาตนเองและการจัดการของชุมชนท้องถิ่น
เพื่อให้ผู้เข้ารับการฝึกอบรมนำความรู้ความเข้าใจที่ได้รับไปขยายผลในการสร้างความตระหนักรู้เผยแพร่และปลูกฝังให้ประชาชนมีความรู้ความเข้าใจที่ถูกต้องและเป็นจริงเกี่ยวกับสถาบันพระมหากษัตริย์และพระราชกรณียกิจเพื่อประชาชนตลอดจนพระมหากรุณาธิคุณของพระมหากษัตริย์ทุกพระองค์เพื่อก่อให้เกิดการมีส่วนร่วมอย่างถูกต้อง
เพื่อให้ผู้เข้ารับการฝึกอบรมมีโอกาสพบปะแลกเปลี่ยนเรียนรู้ซึ่งกันและกันซึ่งเป็นประโยชน์ในการพัฒนาเครือข่ายในการทำงานเป็นทีมซึ่งถือว่าเป็นหัวใจสำคัญสำหรับการทำงานร่วมกันในปัจจุบันรวมถึงการสร้างสายสัมพันธ์ที่ดีแลกเปลี่ยนความคิดเห็นซึ่งกันและกันทำให้เกิดพลังในการขับเคลื่อนภารกิจของหน่วยงาน

ภาพ / ข่าว : ศูนย์ศึกษาและพัฒนาชุมชนนครศรีธรรมราช

#กรมการพัฒนาชุมชน
#ศูนย์ศึกษาและพัฒนาชุมชนนครศรีธรรมราช
#WorldSoilDay
#GlobalSoilPartnership
#UNFAO
#SEPtoSDGs
#SDGforAll@Kmitl
#WorldSoilDayCDD
#ผู้นำการเปลี่ยนแปลง
#ปลูกผักปลูกรักกับพช.
#บำบัดทุกข์บำรุงสุข
#ChangeforGood
#60ปีกรมการพัฒนาชุมชน
#130ปีกระทรวงมหาดไทย

                  

(Visited 1 times, 1 visits today)