เริ่มเเล้ว วันเเรก รุ่น 2 โครงการอำเภอนำร่องบำบัดทุกข์บำรุงสุขแบบบูรณาการ พ.ศ. 2566

 

ศพช.นครศรีธรรมราช
ดำเนินการฝึกอบรมโครงการอำเภอบำบัดทุกข์ บำรุงสุขแบบบูรณาการอย่างยั่งยืน รุ่นที่2/2566

วันที่ 23 มกราคม 2566
กระทรวงมหาดไทย โดยกรมการปกครองได้มอบหมายให้ศูนย์ศึกษาและพัฒนาชุมชนนครศรีธรรม ดำเนินการฝึกอบรมโครงการอำเภอบำบัดทุกข์ บำรุงสุขแบบบูรณาการอย่างยั่งยืน รุ่นที่2/2566 ระหว่างวันที่ 23-27 มกราคม 2566 มีกลุ่มเป้าหมายจำนวน 90 คนจาก 7 จังหวัดได้แก่ อำเภอชะอวด ช้างกลาง และอำเภอเฉลิมพระเกียรติ จังหวัดนครศรีธรรมราชอำเภอเหนือคลอง จังหวัดกระบี่ อำเภอเกาะยาว จังหวัดพังงา อำเภอเมืองภูเก็ตจังหวัดภูเก็ต อำเภอคีรีรัฐนิคม และอำเภอเคียนซา จังหวัดสุราษฎร์ธานี ในการนี้นายอรรถพงษ์ อยู่เกตุ ผู้อำนวยการศูนย์ศึกษาและพัฒนาชุมชนนครศรีธรรมราช พร้อมด้วยเจ้าหน้าที่ศูนย์ฯ ดำเนินการฝึกอบรม โครงการอำเภอบำบัดทุกข์ บำรุงสุขแบบบูรณาการอย่างยั่งยืน ซึ่งการอบรมจะเป็นรูปแบบ on site คือการศึกษาเรียนรู้และฝึกปฏิบัติในพื้นที่ของศูนย์ศึกษาและพัฒนาชุมชนนครศรีธรรมราช และการถ่ายทอดสัญญาณผ่านระบบออนไลน์ ZOOM Cloud Meeting จากส่วนกลางพร้อมกัน 11 แห่งทั่วประเทศ
ในการฝึกอบรมครั้งนี้ได้มีการปฏิบัติตามมาตรฐานอย่างเคร่งครัด

ในช่วงระยะเวลา 13.00 น. ถึง 15.00 น. เป็นกิจทัศนศึกษาตัวอย่างความสำเร็จพื้นที่พัฒนาคุณภาพชีวิตตามหลักทฤษฎีใหม่ประยุกต์สู่ โคก หนอง นา โดยทีมพิธีกรได้นำผู้เข้ารับการฝึกอบรมสักการะสิ่งศักดิ์สิทธิ์ประจำศูนย์ศึกษาและพัฒนาชุมชนนครศรีธรรมราช อาทิ พระพุทธพัฒนประชานาถ ศาลพระภูมิเจ้าที่ และหลวงพ่อคล้ายวาจาสิทธิ์ จากนั้นได้พาเยี่ยมชมบ้านพอเพียง พื้นที่ต้นแบบ 30 ตารางวา ฐานเรียนรู้ไม้ 5 ระดับ แปลงผักตัดยอด เกษตรแปลงใหญ่ เป็นต้น

เวลา 15.00 น.
นายสมคิด จันทมฤก
รองปลัดกระทรวงมหาดไทย เป็นประธานเปิดการฝึกอบรมฯ โดยมีนายสมชัย เลิศประสิทธิพันธ์ รองอธิบดีกรมการปกครอง กล่าวรายงานต่อประธานฯ
นายสมคิด จันทมฤก บรรยายพิเศษในหัวข้อ “ทำไมต้อง CAST” และการชี้แจงวัตถุประสงค์ของหลักสูตร และกระบวนการการฝึกอบรม โดย ผศ.ผศ พิเชฐ โสวิทยสกุล ที่ปรึกษาปลัดกระทรวงมหาดไทย

เวลา18.00 – 23.00 น. กิจกรรม เหลียวหลัง แลหน้า แบ่งกลุ่มถอดบทเรียนจากสิ่งที่ผ่านมา หัวข้อ “130 ปี แห่งการบำบัดทุกข์ บำรุงสุข” โดยคณะวิทยากร นายประชา เตรัตน์ อดีตรองปลัดกระทรวงมหาดไทย
ศ.ดร.สุรินทร์ คำฝอย รศ.วรวรรณ โรจนไพบูลย์ ผศ. พิเชฐ โสวิทยสกุล
ที่ปรึกษาปลัดกระทรวงมหาดไทย

นายอรรพงษ์ อยู่เกตุ กล่าวเพิ่มเติมว่า
โครงการดังกล่าว มีวัตถุประสงค์เพื่อสร้างความตระหนักรู้ และขับเคลื่อนกลไกการทำงานร่วมกันกับภาคีเครือข่ายทั้ง 7 ภาคี ในระดับพื้นที่ให้เกิดการมีส่วนร่วมในกิจกรรมการพัฒนา กิจกรรมสาธารณะ เอื้อเฟื้อแบ่งปันผู้อื่น โดยอาศัยหลักการทรงงานและการพัฒนาประเทศตามหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอพียงของพระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร เพื่อนำมาปรับใช้ในการปฏิบัติราชการและขยายผลในการ “บำบัดทุกข์ บำรุงสุข” ให้แก่พี่น้องประชาชนในพื้นที่

– ภาพ / ข่าว : ศูนย์ศึกษาและพัฒนาชุมชนนครศรีธรรมราช

#กรมการพัฒนาชุมชน
#ศูนย์ศึกษาและพัฒนาชุมชนนครศรีธรรมราช
#WorldSoilDay
#GlobalSoilPartnership
#UNFAO
#SEPtoSDGs
#SDGforAll@Kmitl
#WorldSoilDayCDD
#ผู้นำการเปลี่ยนแปลง
#ปลูกผักปลูกรักกับพช.
#บำบัดทุกข์บำรุงสุข
#ChangeforGood
#60ปีกรมการพัฒนาชุมชน

           

(Visited 1 times, 1 visits today)