วันที่ 4 โครงการอำเภอบำบัดทุกข์ บำรุงสุขแบบบูรณาการอย่างยั่งยืน

ศพช.นครศรีธรรมราช
ดำเนินการฝึกอบรมโครงการอำเภอบำบัดทุกข์ บำรุงสุขแบบบูรณาการอย่างยั่งยืน

วันที่ 19 มกราคม 2566
เวลา 05.00 – 23.00 น.

นายอรรถพงษ์ อยู่เกตุ ผู้อำนวยการศูนย์ศึกษาและพัฒนาชุมชนนครศรีธรรมราช พร้อมด้วยเจ้าหน้าที่ศูนย์ฯ ดำเนินการฝึกอบรม โครงการอำเภอบำบัดทุกข์ บำรุงสุขแบบบูรณาการอย่างยั่งยืน สถาบันการพัฒนาชุมชน พ.ศ. 2566 รุ่นที่ 1 ระหว่างวันที่ 16 – 20 มกราคม 2566 และ ถ่ายทอดสัญญาณผ่านระบบออนไลน์ ZOOM Cloud Meeting

– การขับเคลื่อนเขตพัฒนาเศรษฐกิจพอเพียงในบริบทของการรวมทุน 3 ภาคี ภาครัฐ ภาคประชาชน และภาคเอกชน
โดย คุณชัยดิฐ หุตานุวัชร์

– ยุทธศาสตร์การขับเคลื่อนสืบสานศาสตร์พระราชาเพื่อการปฏิรูปประเทศสู่การปฏิบัติโดย ผศ.พิเชฐ โสวิทยสกุล
ที่ปรึกษาปลัดกระทรวงมหาดไทย

– ฝึกปฏิบัติการ “จิตอาสาพัฒนา เอามื้อสามัคคี”
โดย ทีมวิทยากร ศพช.นครศรีธรรมราช

– ฝึกปฏิบัติการ “จิตอาสาภัยพิบัติ หาอยู่หากิน”
โดย ทีมวิทยากร ศพช.นครศรีธรรมราช

– การจัดทำแผนยุทธศาสตร์เพื่อขับเคลื่อนงานพื้นที่
จากการจัดทำแผนประสานแผนพัฒนาพื้นที่ โดย ศ.ดร.สุรินทร์ คำฝอย
ที่ปรึกษาปลัดกระทรวงมหาดไทย

ภาพ / ข่าว : ศูนย์ศึกษาและพัฒนาชุมชนนครศรีธรรมราช

#กรมการพัฒนาชุมชน
#ศูนย์ศึกษาและพัฒนาชุมชนนครศรีธรรมราช
#WorldSoilDay
#GlobalSoilPartnership
#UNFAO
#SEPtoSDGs
#SDGforAll@Kmitl
#WorldSoilDayCDD
#ผู้นำการเปลี่ยนแปลง
#ปลูกผักปลูกรักกับพช.
#บำบัดทุกข์บำรุงสุข
#ChangeforGood
#60ปีกรมการพัฒนาชุมชน

             

admin : สทรรยรัศมิ์

(Visited 1 times, 1 visits today)