ภาพและกิจกรรมผู้บริหาร

นายอำนวย ประชาสัมพันธ์

ผู้อำนวยการองค์กร

ศูนย์ศึกษาและพัฒนาชุมชนนครศรีธรรมราช

กรมการพัฒนาชุมชน

เป็นหน่วยงานหลักในการเสริมสร้าง และเผยแพร่ภาพลักษณ์องค์กรด้วย ระบบงานและบุคลากรระดับอาชีพ