โครงสร้าง/บุคลากร

นายอรรถพงษ์ อยู่เกตุ
ผู้อำนวยการ
ศูนย์ศึกษาและพัฒนาชุมชนครศรีธรรมราช

ว่าที่ ร.ต.สมโชค จักร์หรัด
ผู้ช่วยผู้อำนวยการศูนย์ศึกษาเเละพัฒนาชุมชนนครศรีธรรมราช
หัวหน้างานวิชาการ

-
ผู้ช่วยผู้อำนวยการศูนย์ศึกษาและพัฒนาชุมชนครศรีธรรมราช
-

-
-
หัวหน้างานอำนวยการ

นายปิยพงศ์ ตุลาธร
นักทรัพยากรบุคคลชำนาญการ

นางสาวรัศม์ณิศชาช์ ศรีสุขใส
นักทรัพยากรบุคคลชำนาญการ

นางกาญจนา อร่ามวิทย์
นักทรัพยากรบุคคลชำนาญการ

นายไววิทย์ หนูเอก
นักทรัพยากรบุคลปฏิบัติการ

นายศุภฤกษ์ หิรัญสาลี
นักวิชาการพัฒนาชุมชนปฏิบัติการ

นายสุธี ชินนาพันธ์
นายช่างโยธาชำนาญงาน

นางจิรา ชูบัวทอง
เจ้าพนักงานธุรการชำนาญงาน

นางสุภาพร รัตนสุวรรณ
เจ้าพนักงานธุรการชำนาญงาน

นางสาวสทรรยรัศมิ์ เมืองนิล
จพง.โสตทัศนศึกษาชำนาญงาน

นางสาวจุฑาภรณ์ สุขบรรจง
จพง.การเงินเเละบัญชีชำนาญงาน

ลูกจ้างประจำ/พนักงานราชการ

นางรัชดาภรณ์ บุญทรง
พนักงานทั่วไป

นายสมชาย สร้อยรักษา
พนักงานสถานที่

นายสูเปียน กาโฮง
นักทรัพยากรบุคคล

นางสาวมริษา มณีโชติ
นักทรัพยากรบุคคล

นางสาวบุษยมาส คุ้มนุ้ย
นักทรัพยากรบุคคล

พนักงานจ้างเหมาบริการ (ตามภารกิจ)

นายสุทิน สังข์ศรีอินทร์
พนักงานขับรถยนต์

นายจำเริญ สิทธิดำรง
พนักงานทั่วไป

จ.ส.อ.เจิมศิลป์ เเก่นไชย
พนักงานรักษาความปลอดภัย

นายฉัตรมงคล จันมาก
คนงาน

นางรัตนาภรณ์ ศรีสวัสดิ์
พนักงานสถานที่

นางสาววราลักษณ์ รักศีล
พนักงานทำความสะอาด

นางสาวนิตยา ศรีสวัสดิ์
พนักงานทั่วไป

นางสาวสุฑามาศ จันทร์มี
พนักงานทั่วไป

นายมานพ เเสงงาม
พนักงานรักษาความปลอดภัย

ลูกจ้างโคกหนองนา

นายธนพล คงทองคำ

นายจงจิตร ขาวเข้ม

นางสาวนิศารัตน์ ตั้งฤทัยวรรณ

(Visited 1 times, 1 visits today)