โครงสร้าง/บุคลากร

นายชัยวุฒิ ครุฑมาศ
ผู้อำนวยการ
ศูนย์ศึกษาและพัฒนาชุมชนครศรีธรรมราช

ว่าที่ ร.ต.สมโชค จักร์หรัด
ผู้ช่วยผู้อำนวยการศูนย์ศึกษาเเละพัฒนาชุมชนนครศรีธรรมราช
หัวหน้างานวิชาการ

นางสาวรัตจิรา พูลเกิด
ผู้ช่วยผู้อำนวยการศูนย์ศึกษาและพัฒนาชุมชนครศรีธรรมราช
หัวหน้างานทรัพยากรบุคคล

นายนิรัญ สุขอนันต์
นักจัดการงานทั่วไปชำนาญการ
หัวหน้างานอำนวยการ

นายปิยพงศ์ ตุลาธร
นักทรัพยากรบุคคลชำนาญการ

นางสาวรัศม์ณิศชาช์ ศรีสุขใส
นักทรัพยากรบุคคลชำนาญการ

นางกาญจนา อร่ามวิทย์
นักทรัพยากรบุคคลชำนาญการ

นายไววิทย์ หนูเอก
นักทรัพยากรบุคลปฏิบัติการ

นายศุภฤกษ์ หิรัญสาลี
นักวิชาการพัฒนาชุมชนปฏิบัติการ

นางอุไร ทองคำชุม
จพง.การเงินเเละบัญชีชำนาญงาน

นายสุธี ชินนาพันธ์
นายช่างโยธาชำนาญงาน

นางจิรา ชูบัวทอง
เจ้าพนักงานธุรการชำนาญงาน

นางสุภาพร รัตนสุวรรณ
เจ้าพนักงานธุรการชำนาญงาน

นางสาวสทรรยรัศมิ์ เมืองนิล
จพง.โสตทัศนศึกษาชำนาญงาน

ลูกจ้างประจำ/พนักงานราชการ

นางรัชดาภรณ์ บุญทรง
พนักงานทั่วไป

นายสมชาย สร้อยรักษา
พนักงานสถานที่

นายสูเปียน กาโฮง
นักทรัพยากรบุคคล

นางสาวมริษา มณีโชติ
นักทรัพยากรบุคคล

นางสาวบุษยมาส คุ้มนุ้ย
นักทรัพยากรบุคคล

พนักงานจ้างเหมาบริการ (ตามภารกิจ)

นายสุทิน สังข์ศรีอินทร์
พนักงานขับรถยนต์

นายจำเริญ สิทธิดำรง
พนักงานทั่วไป

จ.ส.อ.เจิมศิลป์ เเก่นไชย
พนักงานรักษาความปลอดภัย

นายฉัตรมงคล จันมาก
คนงาน

นางรัตนาภรณ์ ศรีสวัสดิ์
พนักงานสถานที่

นางศศิวิมล โพธิ์พันธุ์ทอง
พนักงานทำความสะอาด

นางสาวนิตยา ศรีสวัสดิ์
พนักงานทั่วไป

นางสาวมัญลิกา ช่วยทุกข์
พนักงานทั่วไป

นายมานพ เเสงงาม
พนักงานรักษาความปลอดภัย

ลูกจ้างโคกหนองนา

นางจันจิรา สังข์ศรีอินทร์

นายอัครพนธ์ เพียรดี

นางสาวนิศารัตน์ ตั้งฤทัยวรรณ

(Visited 1 times, 1 visits today)