โครงสร้าง/บุคลากร

ผู้บริหาร

นายชัยวุฒิ ครุฑมาศ

ผู้อำนวยการศูนย์ศึกษาและพัฒนาชุมชนครศรีธรรมราช

นายทวีศักดิ์ ช่วยเกิด

ผู้ช่วยผู้อำนวยการศูนย์ศึกษาเเละพัฒนาชุมชนนครศรีธรรมราช

ว่าที ร.ต.สมโชค จักร์หรัด

ผู้ช่วยผู้อำนวยการศูนย์ศึกษาและพัฒนาชุมชนครศรีธรรมราช

ว่าที่ ร.ต.สมโชค จักร์หรัด

หัวหน้างานวิชาการ

นางสาวรัศม์ณิศชาช์ ศรีสุขใส

นักทรัพยากรบุคคลชำนาญการ

นายไววิทย์ หนูเอก

นักทรัพยากรบุคคลปฏิบัติการ

นายทวีศักดิ์ ช่วยเกิด

หัวหน้างานวิชาการ

นางกาญจนา อร่ามวิทย์

นักทรัพยากรบุคคลชำนาญการ

นายสูเปียน กาโฮง

นักทรัพยากรบุคล (พนักงานราชการ)

นางสาวมริสา มณีโชติ

นักทรัพยากรบุคคล (พนักงานราชการ)

นายนิรัญ สุขอนันต์

หัวหน้างานอำนวยการ

นางอุไร ทองคำชุม

เจ้าพนักงานการเงินเเละบัญชีชำนาญงาน

นายสุธี ชินนาพันธ์

นายช่างโยธาชำนาญงาน

นางจิรา ชูบัวทอง

เจ้าพนักงานธุรการชำนาญงาน

นางสุภาพร รัตนสุวรรณ

เจ้าพนักงานธุรการชำนาญงาน

นางสาวสทรรยรัศมิ์ เมืองนิล

เจ้าพนักงานโสตทัศนศึกษาชำนาญงาน

นายสมชาย สร้อยรักษา

พนักงานสถานที่(ลูกจ้างประจำ)

นางรัชดาภรณ์ บุญทรง

พนักงานทั่วไป (ลูกจ้างประจำ)

นายสุทิน สังข์ศรีอินทร์

พนักงานขับรถยนต์

นายประสิทธิ์ ย้อยคำ

คนงาน

นายสมชาย ไชยสุรินทร์

คนสวน

จ.ส.อ.เจิมศิลป์ เเก่นไชย

พนักงานรักษาความปลอดภัย

นางสาวนิตยา เดชอรัญ

พนักงานทำความสะอาด

นส.ธิดารัตน์ สังข์ศรีอินทร์

พนักงานทั่วไป

นางสาวมัญลิกา ช่วยทุกข์

พนักงานทั่วไป

นางรัตนาภรณ์ ศรีสวัสดิ์

พนักงานสถานที่

นายมานพ เเสงงาม

พนักงานรักษาความปลอดภัย

นายสุชาติ รัตนมณี

พนักงานรักษาความปลอดภัย

(Visited 1 times, 1 visits today)