วิสัยทัศน์ พันธกิจ ภารกิจ

บทบาท หน้าที่ของศูนย์ศึกษาและพัฒนาชุมชนนครศรีธรรมราช

กฎกระทรวงเเบ่งส่วนราชการกรมการพัฒนาชุมชน กระทรวงมหาดไทย พ.ศ.๒๕๕๒ กำหนดให้ศูนย์ศึกษาและพัฒนาชุมชน มีหน้าที่ให้บริการความรู้ด้านการพัฒนาชุมชนที่เหมาะสม เเละสอดคล้องกับสภาพพื้นที่แก่ข้าราชการในส่วนภูมิภาค ผู้นำชุมชน ผู้บริหารเเละข้าราชการท้องถิ่น รวมทั้งหน่วยงานทั้งภาครัฐเเละเอกชน โดย ศูนย์ศึกษาและพัฒนาชุมชนนครศรีธรรมราช รับผิดชอบให้บริการในพื้นที่ ๗ จังหวัดภาคใต้ตอนบน ประกอบด้วย กระบี่ ชุมพร นครศรีธรรมราช พังงา ภูเก็ต ระนอง เเละสุราษฎร์ธานี

Vision : วิสัยทัศน์

" เป็นหน่วยพัฒนาบุคลากร สร้างผู้นำที่มีศักยภาพคืนสู่ชุมชนและการบริการที่เป็นเลิศ "

Mission : พันธกิจ

พัฒนาเจ้าหน้าที่พัฒนาชุมชนในพื้นที่เขตบริการให้มีองค์ความรู้ในการขับเคลื่อนงานพัฒนาชุมชนให้บรรลุวิสัยทัศน์กรมการพัฒนาชุมชน

(Visited 1 times, 1 visits today)