รายชื่อผู้เข้ารับการอบรม โครงการศูนย์ศึกษาและพัฒนาชุมชนตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง กิจกรรมที่ 3 ฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการหลักสูตรการพัฒนากสิกรรมสู่ระบบเศรษฐกิจพอเพียง ประจาปีงบประมาณ 2563 ระหว่างวันที่ 27 – 31 มกราคม 2563

05 สิงหาคม 2564 /

18:15 น. /

ดาวน์โหลด

รายชื่อผู้เข้าอบรม โครงการพัฒนาพื้นที่ต้นแบบการพัฒนาคุณภาพชีวิตตามหลักทฤษฎีใหม่ ประยุกต์สู่ โคก หนอง นา โมเดล กิจกรรมที่ 1 ฝึกอบรมทักษะระยะสั้นการพัฒนากสิกรรมสู่ระบบเศรษฐกิจพอเพียง รูปแบบ โคก หนอง นา โมเดล (สำหรับ ครัวเรือนต้นแบบการพัฒนาคุณภาพชีวิต HLM และผู้รับจ้างงานในโครงการ) รุ่นที่ 2 ระหว่างวันที่ 5 – 9 ธันวาคม 2563

05 สิงหาคม 2564 /

18:14 น. /

ดาวน์โหลด