ขอเชิญรับชมถ่ายทอดสดโครงการฝึกอาชีพประชาชนพัฒนาคนทุกช่วงวัย ตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง ประจำปี 2565 วันที่ 20 พฤษภาคม 2565 เวลา 13:00 – 15:30 น. รุ่นที่ 16 หลักสูตรการเลี้ยงไส้เดือนเพื่อผลิตปุ๋ยอินทรีย์ วิทยากร : นายประพันธ์ วิมลเมือง หลักสูตรการทำปุ๋ยหมักชีวภาพ/การทำดินสำหรับปลูกต้นไม้วิทยากร : นายประสิทธิ์ ย้อยคำ

20 พฤษภาคม 2565 /

16:11 น.