ขอเชิญรับชมถ่ายทอดสดโครงการฝึกอาชีพประชาชนพัฒนาคนทุกช่วงวัย ตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง ประจำปี 2565 วันที่ 19 พฤษภาคม 2565 เวลา 10.00 – 11:45 น. รุ่นที่ 15 หลักสูตรการทำบัวลอย/ขนมโค วิทยากร อุ่นใจ พฤติประสงค์

ขอเชิญรับชมถ่ายทอดสดโครงการฝึกอาชีพประชาชนพัฒนาคนทุกช่วงวัย ตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง ประจำปี 2565
วันที่ 19 พฤษภาคม 2565
เวลา 10.00 – 11:45 น.
รุ่นที่ 15 หลักสูตรการทำบัวลอย/ขนมโค
https://www.youtube.com/watch?v=lNp38lPqAAI
(Visited 1 times, 1 visits today)