ข่าว “โครงการขับเคลื่อนการน้อมนำหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงไปสู่การปฏิบัติจนเป็นวิถีชีวิต (Way of Life)”

วันที่ 7 มิถุนายน 2560 นางสายพิรุณ  น้อยศิริ ผู้ตรวจราชการกระทรวงมหาดไทย เปิดการฝึกอบรม โครงการขับเคลื่อนการน้อมนำหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงไปสู่การปฏิบัติจนเป็นวิถีชีวิต (Way of Life) พร้อมทั้งมอบแนวทางการดำเนินงาน รุ่นที่ 4 จากจังหวัดนครศรีธรรมราช  โดยมีนางสาวอรษา โพธิ์ทอง ผู้ตรวจราชการกรมการพัฒนาชุมชน และนายชัยวุฒิ  ครุฑมาศ ผอ.ศพช.นครศรีธรรมราช ให้การต้อนรับพร้อมกล่าวรายงาน ณ หอประชุมศรีปราชญ์  ศูนย์ศึกษาและพัฒนาชุมชนนครศรีธรรมราช

(Visited 1 times, 1 visits today)