การประชุมเชิงปฎิบัติการตรวจติดตามผลการดำเนินงานของหน่วยรับตรวจรายไตรมาส ครั้งที่ 4/2565

ศพช.นครศรีธรรมราช
การประชุมเชิงปฎิบัติการตรวจติดตามผลการดำเนินงานของหน่วยรับตรวจรายไตรมาส ครั้งที่ 4/2565

⏰🗓วันอาทิตย์ ที่ 18 กันยายน 2565

นายสมคิด จันทมฤก อธิบดีกรมการพัฒนาชุมชน เป็นประธานเปิดการประชุมเชิงปฎิบัติการตรวจติดตามผลการดำเนินงานของหน่วยรับตรวจรายไตรมาส ครั้งที่ 4/2565 เขตตรวจราชการที่ 5 กลุ่มจังหวัดภาคใต้อ่าวไทย เขตตรวจที่6 กลุ่มจังหวัดภาคใต้ฝั่งอันดามัน โดยมีผู้เข้าร่วมประชุมทั้งสิ้น 184 คน ประกอบด้วย พัฒนาการจังหวัด 11 คน ผู้อำนวยการกลุ่มงาน 44 คน พัฒนาการอำเภอ 118 คน เเละนักวิชาการพัฒนาชุมชนผู้รับผิดชอบงานตรวจราชการทุกจังหวัด 11คน เพื่อกำกับ ติดตามการดำเนินการของหน่วยรับตรวจผลการขับเคลื่อนการดำเนินงานตามนโยบายรัฐบาล นโยบายกระทรวงมหาดไทย การดำเนินงานตามยุทธศาสตร์กรมและภารกิจสำคัญกรม และนอกจากนี้ยังเป็นเวทีการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ในกระบวนการทำงานของบุคลากรกรมในระดับพื้นที่ อันจะเป็นการเพิ่มประสิทธิภาพการทำงานให้เกิดผลสำเร็จอย่างดียิ่ง เเละได้มอบเมล็ดพันธุ์ เพื่อสร้างความมั่นคงทางอาหาร ให้ทุกจังหวัด
🪴การขับเคลื่อนภารกิจภายใต้เเผนปฎิบัติราชการ ระยะ 5ปี (พ.ศ.2566-2570) โดย นายสุรศักดิ์ อักษรกุล รองอธิบดีกรมการพัฒนาชุมชน

🪴เวทีเสวนา “ข้อตรวจพบเเละประเด็นเน้นย้ำการดำเนินงาน ตามภารกิจสำคัญกรมการพัฒนาชุมชน ไตรมาส 1-4 ประจำปีงบประมาณ 2565 โดยผู้ตรวจราชการกรม

1. การถอดบทเรียนกิจกรรม “เหลียวหลังแลหน้า”
เหลียวหลัง ทบทวนผลการดำเนินงานที่ผ่านมา “งาน งบ ระบบ คน”
งาน : งานที่ไม่สำเร็จ/ยังมีปัญหาอยู่ ให้นำมาเป็นบทเรียน งานที่สำเร็จ นำมาเป็นต้นแบบ/องค์ความรู้
งบ : งบประมาณที่มีปัญหา/ติดค้างอยู่
ระบบ : ระบบที่ยังขาดความรู้ความเข้าใจ ระบบฐานข้อมูล/ระบบที่ยังติดขัด
คน : คนยังมีความเข้าใจที่แตกต่างกันอยู่ หรือการสร้างความรู้ความเข้าใจให้ตรงกัน
การขับเคลื่องานตามประกาศทิศทางการพัฒนาชุมชนระยะ 5 ปี (พ.ศ.2566 – 2570 กำหนดกรอบการขับเคลื่อนงานระยะ 5 ปีไว้ 4 ประการ
1) การเตรียมความพร้อมการสร้างความเข้มแข็งรองรับการเปลี่ยนแปลง สังคม เศรษฐกิจ สิ่งแวดล้อม สู่การเป็นประเทศพัฒนาแล้ว
2) การพัฒนาเศรษฐกิจฐานรากสร้างคุณค่าให้ชุมชนมีความเข้มแข็งพึ่งพาตนเอง และเดินหน้าพัฒนาชุมชนอย่างยั่งยืนด้วยหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง
3) การบริหารจัดการเครือข่ายการพัฒนาชุมชนของประเทศไทย ให้เกิดระบบห่วงโซ่คุณค่าในระดับพื้นที่ จังหวัด ภาค และประเทศที่เข้มเข็ง เน้นการเชื่อมโยงเครือข่าย
4) การเสริมสร้างความเข้มแข็ง ความทันสมัย บทบาทของกรมการพัฒนาชุมชนให้เป็นองค์กรที่มีสมรรถนะสูง
2. ในปี 2566 ผมได้ขายไอเดียไว้ว่า
“อยากจะเอาพื้นที่ “ตำบลเข้มแข็ง” โดยเอากิจกรรม เช่น OTOP มารวมไว้ที่ตำบลเข้มแข็ง แล้วนำมาขับเคลื่อนกิจกรรมให้เกิดความเข้มแข็ง และประสบความสำเร็จในพื้นที่ตำบลเข้มแข็ง 1-2 ตำบลในอำเภอ
ศจพ./TPMAP ยังต้องเดินต่อ

3. การขับเคลื่อนงานเศรฐกิจฐานราก งานผ้า งานศูนย์เรียนรู้ทฤษฎีใหม่ ประยุกต์สู่ “โคก หนอง นา โมเดล”
เรื่องของคน เรายังขาดอัตรากำลังคนไปเยอะมากในระดับพื้นที่ ข้อจำกัด เรื่องพื้นที่ในการบรรจุที่ไม่ตรงตามภูมิลำเนา ทำให้เกิดการโยกย้าย และโอนไปยังหน่วยงานอื่น ๆ เกิดการลาออก และ โอนไปยังหน่วยงานอื่น

4. การพัฒนาภาพลักษณ์ขององค์กร ใช้การสื่อสารผ่านทางช่องทางออนไลน์ให้เป็นประโยชน์ในการสื่อสารภาพลักษณ์ที่ดี

5. งานทุน ที่ยังเป็นปัญหา โดยเฉพาะ โครงการ กข.คจ. ที่ส่งผลกระทบต่อเจ้าหน้าที่กรมการพัฒนาชุมชน กลุ่มออมทรัพย์เพื่อการผลิต กองทุนพัฒนาบทบาทสตรี ในการติดตามหนี้กองทุนฯ พร้อมทั้งรายงานการติดตามเพื่อรายงาน สตง. ทุก 6 เดือน

ในการนี้มี นายจำเริญ เเหวนเพ็ชร ผู้ตรวจราชการกรมการพัฒนาชุมชน เขตตรวจราชการที่ 5 ,นายกิติพล เวชกุล ผู้ตรวจราชการกรมการพัฒนาชุมชน เขตตรวจราชการที่ 6 , นายชัยวุฒิ ครุฑมาศ ผอ.ศพช.นครศรีธรรมราช , เข้าร่วมการประชุมในครั้งนี้

#มหาดไทยสร้างสุขบำบัดทุกข์ปวงประชา
#๑๓๐ปีกระทรวงมหาดไทย_บำบัดทุกข์บำรุงสุข
#กรมการพัฒนาชุมชน
#CDD
#60ปีกรมการพัฒนาชุมชน
#SDGsforAll
#ChangeforGood

(Visited 1 times, 1 visits today)