ศพช.นครศรีธรรมราช > วันที่ 26 มีนาคม 2562 ายชัยวุฒิ ครุฑมาศ ผอ.ศพช.นศ มอบหมายให้ ว่าที่ร.ต. สมโชค จักร์หรัด นักทรัพยากรบุคคลชำนาญการ นางสาวรัศม์ณิศชาช์ ศรีสุขใส นักทรัพยากรบุคคลชำนาญการ และนางสาวสทรรยรัศมิ์ เมืองนิล เจ้าหน้าที่โสตทัศนศึกษาชำนาญงาน ร่วมกับ นางสาวโสภาพร วิศิษฏ์พงศ์ นักทรัพยากรบุคคลชำนาญการ จากกลุ่มงานจัดการความรู้ สถาบันการพัฒนาชุมชน ลงพื้นที่จัดเก็บข้อมูลเชิงคุณภาพ โครงการศึกษาปัจจัยที่มีผลกระทบต่อความสำเร็จการขับเคลื่อนสัมมาชีพ โดยใช้แบบสัมภาษณ์เชิงลึก กลุ่มเป้าหมายได้แก่ ทีมสนับสนุนการขับเคลื่อนสัมมาชีพชุมชน วิทยากรสัมมาชีพที่ผ่านการอบรมจาก ศพช. และ ผู้ใหญ่บ้าน หมู่ 8 ต.ปริก อ.ทุ่งใหญ่ จ.นครศรีธรรมราช ภาพ:สทรรยรัศมิ์ ข่าว:รัศม์ณิศชาช

(Visited 1 times, 1 visits today)