โครงการฝึกอาชีพประชาชนพัฒนาคนทุกช่วงวัย ตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง ประจำปี 2565 รุ่นที่ 16 วันที่ 20 พฤษภาคม 2565 เวลา 13.00 – 15:30 น. หลักสูตร การเลี้ยงไส้เดือนเพื่อผลิตปุ๋ยอินทรีย์ วิทยากร : นายประพันธ์ วิมลเมือง หลักสูตรการทำปุ๋ยหมักชีวภาพ/การทำดินสำหรับปลูกต้นไม้ วิทยากร : นายประสิทธิ์ ย้อยคำ

20 พฤษภาคม 2565 /

11:49 น.

ขอประชาสัมพันธ์ 🎉 โครงการฝึกอาชีพประชาชนพัฒนาคนทุกช่วงวัย ตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง ประจำปี 2565 รุ่นที่ 14 วันที่ 18 พฤษภาคม 2565 หลักสูตร การทำหนางหมู วิทยากร : นางนิตยา ศรีสวัสดิ์ หลักสูตรการทำแหนมหมู /หมูเเดดเดียว วิทยากร : นางสาวนิศารัตน์ ตั้งฤทัยวรรณ

17 พฤษภาคม 2565 /

14:34 น.

บันทึกความร่วมมือทางวิชาการการบูรณาการความร่วมมือในการยกระดับการศึกษา คุณภาพการวิจัย พัฒนาบุคลากรและชุมชน ระหว่างศูนย์ศึกษาและพัฒนาชุมชนนครศรีธรรมราช กับ คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏนครศรีธรรมราช

12 พฤษภาคม 2565 /

16:10 น.

โครงการฝึกอาชีพประชาชนพัฒนาคนทุกช่วงวัย ตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง ประจำปี 2565หลักสูตร การเพาะเม็ดเหรียง/ถั่วงอก/ถั่วหัวโต/ต้นอ่อนทานตะวัน วิทยากร : คุณนนทพิสุทธิ์ คีรีรัตน์

12 พฤษภาคม 2565 /

15:55 น.