ประชุม War Room คณะกรรมการประสานและสนับสนุนการขับเคลื่อนการพัฒนาพื้นที่ต้นแบบการพัฒนาคุณภาพชีวิตตามหลักทฤษฎีใหม่ประยุกต์สู่ “โคก หนอง นา โมเดล” ระดับภาคและที่ปรึกษา ครั้งที่ 13/2564 ผ่านระบบ zoom cloud meeting

11 ตุลาคม 2564 /

14:42 น.