ประชุมการดำเนินงานโครงการพัฒนาหมู่บ้านเศรษฐกิจพอเพียง กิจกรรมที่ ๑ สร้างเเละพัฒนากลไกขับเคลื่อนในระดับพื้นที่ กิจกรรมที่ ๑.๑ อบรมแกนนำขับเคลื่อนหมู่บ้านเศรษฐกิจพอเพียง

17 พฤศจิกายน 2564 /

13:08 น.