ภาพและกิจกรรมผู้บริหาร

นายชัยวุฒิ ครุฑมาศ

ผู้อำนวยการศูนย์ศึกษาและพัฒนาชุมชนนครศรีธรรมราชกรมการพัฒนาชุมชน

ศูนย์ศึกษาและพัฒนาชุมชนนครศรีธรรมราช

กรมการพัฒนาชุมชน

"เป็นหน่วยพัฒนาบุคลากร สร้างผู้นำที่มีศักยภาพคืนสู่ชุมชน เเละการบริการที่เป็นเลิศ"

ข่าวประชาสัมพันธ์ และกิจกรรม

ข้อมูลเพื่อการพัฒนาชุมชน (จปฐ.กชช.2ค)เเละระบบบริหารจัดการข้อมูลการพัฒนาคนเเบบชี้เป้า (TPMAP)/การเเก้ไขปัญหาความยากจนเเละพัฒนาคนทุกช่วงวัย ขจัดความยากจนเเละพัฒนาคนทุกช่วงวัยอย่างยั่งยืน ตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง

27 พฤศจิกายน 2565 /

22:11 น.

คลังสื่อ

รายชื่อผู้เข้าฝึกอบรมโครงการต่างๆ