ภาพและกิจกรรมผู้บริหาร

นายชัยวุฒิ ครุฑมาศ

ผู้อำนวยการศูนย์ศึกษาและพัฒนาชุมชนนครศรีธรรมราชกรมการพัฒนาชุมชน

ศูนย์ศึกษาและพัฒนาชุมชนนครศรีธรรมราช

กรมการพัฒนาชุมชน

"เป็นหน่วยพัฒนาบุคลากร สร้างผู้นำที่มีศักยภาพคืนสู่ชุมชน เเละการบริการที่เป็นเลิศ"

ข่าวประชาสัมพันธ์ และกิจกรรม

ขอประชาสัมพันธ์ 🎉 โครงการฝึกอาชีพประชาชนพัฒนาคนทุกช่วงวัย ตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง ประจำปี 2565 รุ่นที่ 14 วันที่ 18 พฤษภาคม 2565 หลักสูตร การทำหนางหมู วิทยากร : นางนิตยา ศรีสวัสดิ์ หลักสูตรการทำแหนมหมู /หมูเเดดเดียว วิทยากร : นางสาวนิศารัตน์ ตั้งฤทัยวรรณ

17 พฤษภาคม 2565 /

14:34 น.

คลังสื่อ

รายชื่อผู้เข้าฝึกอบรมโครงการต่างๆ